Rośnie liczba elektronicznych zwolnień lekarskich

ZUS zauważa rosnące zainteresowanie udostępnioną funkcją. Rośnie też liczba elektronicznych zwolnień lekarskich podpisywanych nową metodą. Nowe rozwiązanie uzyskało pozytywną opinię środowiska lekarskiego i było testowane wspólnie z lekarzami. Od 1 grudnia do dziś udostępniono...

Senat za zwiększeniem wydatków na służbę zdrowia do 6% PKB

Nowelizacja przewiduje, że zostanie zwiększony dostęp do świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dzięki zwiększeniu wymiaru finansowania systemu ochrony zdrowia. Dodatkowe środki w pierwszej kolejności będą przeznaczane na finansowanie tych świadczeń opieki...

Od 1 stycznia zmiany w 500+

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przewiduje, że świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze, za wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego lub...

Od 1 stycznia 2018 r. wyższe składki ZUS za nianię

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami wynagrodzenie nieprzekraczające kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę uprawnia do otrzymania dofinansowania za całość składek ubezpieczeniowych opłacanych za nianię. Dopiero nadwyżka ponad kwotę minimalnego wynagrodzenia jest oskładkowana na ogólnych zasadach,...

Ogłoszono jednolity tekst ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

W jednolitym tekście ustawy uwzględniono zmiany wynikające z: 5 nowelizacji uchwalonych w okresie od października 2016 r. (Dz.U. poz. 2043) do lutego 2017 r. (Dz.U. poz. 715), przepisów ogłoszonych przed dniem 21 listopada 2017...

Składki na ubezpieczenia rolników w I kw. 2018 r.

Osoby objęte wyżej wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie opłacają miesięcznie 1/3 pełnej składki, czyli 14 zł. Składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za osobę podlegającą ubezpieczeniu społecznemu rolników, która jednocześnie prowadzi pozarolniczą...

Znamy wysokość wskaźnika waloryzacji składek emerytalnych za III kw. 2017 r.

W porównaniu do poprzedniego kwartału wskaźnik waloryzacji składek emerytalnych obniżył się o 1,57%. Zgodnie z przepisami art. 25 ustawy z dn. 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t. jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1383, z późn. zm.)...

MRPiPS: Na emeryturę przechodzą nieaktywni zawodowo

Od początku września do 24 listopada br. ZUS wydał już prawie 332,4 tys. decyzji dotyczących świadczeń z tzw. ustawy wiekowej. Tym samym już wydano decyzje dla ponad 81% wszystkich uprawnionych (410 tys.) osób, które...

Wskaźnik waloryzacji składek gromadzonych na subkoncie w ZUS za III kwartał 2017 r.

Jak stanowi art. 40d ustawy z dn. 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1778), przy ustalaniu wysokości emerytury kwota składek i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie po dniu...

Przyznanie emerytury, a zapomoga z ZFŚS

„Nauczyciel został zwolniony na mocy art. 23 ust.1 pkt.5 KN z dniem 31.03.2017 r. Od 21.02.2017 r. przebywał na świadczeniu rehabilitacyjnym ZUS. Dnia 08.12.2017...

Narzędzia