500+ do zwrotu

Ze sprawozdań z realizacji zadań przez gminy z zakresu świadczenia wychowawczego 500 + przekazywanych do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, wynika że: w 2017 r. gminy odzyskały 33,3 mln zł z tytułu nienależnie...

Alimenty natychmiastowe – nowa propozycja resortu sprawiedliwości

- Przygotowane zmiany mają poprawić sytuację dzieci, które nie powinny ponosić konsekwencji tego, że między rodzicami doszło do konfliktu. Procedury trwały latami, a dzieci często cierpiały, bo jeden z rodziców musiał oszczędzać na dziecku,...

Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej

„Postanowieniem sądu zostało przyznane opiekunowi prawnemu całkowicie ubezwłasnowolnionej osoby wynagrodzenie za sprawowanie opieki w wysokości 1/20 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku i płatne z góry do 10-go dnia...

Od 1 kwietnia 2018 r. obniżeniu ulega stopa procentowa składki wypadkowej

Zmiany w zakresie wysokości składki wypadkowej wprowadza rozp. MPiPS z dn. 5 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków...

Nowe zaświadczenia ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że przedsiębiorcy-płatnicy składek mogą otrzymać w oddziałach ZUS 3 rodzaje zaświadczeń: 1. Zaświadczenie potwierdzające, że przedsiębiorca jest w bazie ZUS, jako płatnik składek. Płatnik może wystąpić z wnioskiem o niezaleganie w opłatach...

Wysokość składek ubezpieczeniowych rolników po waloryzacji 2018

Dodatkowa miesięczna składka emerytalno-rentowa, do opłacenia której obowiązani są rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne o powierzchni przekraczającej 50 ha przeliczeniowych, wyniesie od II kw. br.: 12% emerytury podstawowej, tj. 110,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących...

Kto ma obowiązek sporządzić ZUS ZSWA do końca marca?

Kto ma obowiązek złożyć ZUS ZSWA? Zgłoszenie ZUS ZSWA są zobowiązani przekazać płatnicy, którzy na mocy ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych (t.jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 664, ze zm.)...

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od dnia 1 marca 2018 r.

W związku z tym Prezes KRUS komunikatem z dnia 13 lutego 2018 r. ogłosił, że kwota rolniczej emerytury podstawowej od dnia 1 marca 2018 r. wynosi 912 zł 86 gr (wzrost o 2,98%). Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2018 r. polega na przemnożeniu...

Waloryzacja 2018: wyższe dodatki do emerytur i rent

Obowiązek ponownego przeliczenia dodatków wynika z dyspozycji zawartych w przepisach: 75 ust. 3 ustawy o FUS – dotyczy dodatku pielęgnacyjnego (w tym dodatku pielęgnacyjnego dla inwalidów wojennych, o którym mowa w art. 12 ustawy...

Służba BHP a mobbing

„Czy służba BHP może przeciwdziałać mobbingowi w pracy i jak wpływać na pracodawcę?” Zgodnie z ... (...) treścią art. 943 Kodeksu pracy – pracodawca jest obowiązany...

Narzędzia