Zawieszenie renty socjalnej – od czerwca wyższy limit przychodu

Zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy z dn. 27.06.2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. z 2013 r. poz. 982, z późn. zm.) prawo do renty socjalnej zawiesza się za miesiąc, w którym zostały osiągnięte przychody w...

Pomoc społeczna: wzrosną kryteria dochodowe

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.) kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej podlegają...

Świadczenia rodzinne: weryfikacja kryteriów dochodowych i kwot świadczeń

Na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, kryteria dochodowe warunkujące prawa do: zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, a także jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz wysokości świadczeń rodzinnych (z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego) –...

Uwaga: Nowe stawki ubezpieczenia wypadkowego

Zmiana wysokości składek wypadkowych z początkiem kwietnia 2018 r. Od 01.04.2018 roku zaczęły obowiązywać zmienione stawki ubezpieczenia wypadkowego, w ... (...) oparciu o nowe rozporządzenie MRPiPS dotyczące zróżnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu...

Waloryzacja składek na subkoncie ZUS od 1 czerwca

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2018 r. wskaźnik rocznej waloryzacji składek zewidencjonowanych na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach konta ubezpieczonego wynosi 103,99. Przypominamy, że zgodnie z art....

Nowe obowiązki rolników w zakresie ubezpieczeń i PIT

Zgłoszenie do ubezpieczeń w KRUS pomocnika oraz opłacenie za niego składek zapewni pomocnikowi: prawo do jednorazowego odszkodowania, w sytuacji gdyby doszło do wypadku w gospodarstwie rolnym w związku z wykonywaniem przez niego czynności określonych...

Od 1 czerwca wyższe limity zarobków dla emerytów i rencistów

Przeciętne wynagrodzenie w I kw. 2018 r. wyniosło 4622,84 zł i było wyższe od wynagrodzenia w poprzednim kwartale o 269,29 zł. Oznacza to, że kwoty powodujące zmniejszenie lub zawieszenie emerytury w okresie od 01.06.2018 r....

Nowy jednolity tekst ustawy o emeryturach kapitałowych

W załączniku do obwieszczenia zamieszczono jednolity tekst ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1097), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 16 listopada 2016 r....

Wypadek w drodze do pracy

„Czy jako wypadek w drodze do pracy z domu można zaliczyć inne miejsca niż adres zameldowania? Np. droga z hotelu, od domu dziewczyny, czy z miejsca zamieszkania tymczasowego (wynajem domu/mieszkania)?” Zgodnie z ... (...)  art. 57b ust....

Ustawa o ochronie danych osobowych

Dz.U. 2018.1000 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się...

Narzędzia