Pracuję na umowę zlecenie. W obecnej sytuacji moje dochody znacznie spadły. Czy mam szansę na jakieś zasiłki?

Osobie, która utraciła przychody z tytułu umowy zlecenia, może przysługiwać świadczenie postojowe w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, jeżeli:
• nie podlega ona ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu;
• umowa została zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020 roku.
Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna, na skutek czego umowa nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie w jej wykonywaniu.
Co ważne, wniosek o świadczenie postojowe w imieniu osoby wykonującej umowę zlecenia składa zleceniodawca.

 

Jestem zatrudniona na umowę o pracę od 4 lat, w firmie zatrudniającej 7 pracowników. Z dniem 31 marca otrzymałam wypowiedzenie z powodu likwidacji stanowiska pracy. Jednak pracodawca twierdzi, że nie przysługuje mi odprawa. Czy ma rację?

Odprawa przysługuje jedynie, gdy zakład pracy zatrudnia powyżej 20 pracowników.

 

Pracodawca wprowadził wczoraj obowiązek chodzenia w pracy w maseczkach również wewnątrz budynku. Czy w związku z tym pracodawca powinien zaopatrzyć pracowników w maseczki czy każdy pracownik musi je zdobyć na własny koszt?

Pracodawca odpowiada za BHP, więc kwestia zaopatrzenia w środki ochrony osobistej leży po jego stronie.

 

Czy pracodawca ma prawo zmniejszyć pracownikowi etat, jeżeli pracownik jest na opiece nad dzieckiem? Pracodawca zmniejszył etat bez podpisania jakiegokolwiek oświadczenia ani aneksu do umowy w czasie trwania opieki nad dzieckiem.

Taka sytuacja możliwa jest tylko, jeśli w zakładzie pracy doszło do zawarcia porozumienia ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami załogi (art. 23.1a kp). Obniżony etat będzie przysługiwał za czas po powrocie z zasiłku.

 

Otrzymuję emeryturę a jednocześnie jestem zatrudniona dodatkowo na umowę zlecenie. Czy mogę ubiegać się o wypłatę rekompensaty związanej z zaprzestaniem pracy na zlecenie?

Świadczenie postojowe nie będzie przysługiwać. W ustawie wyraźnie jest zaznaczono, że świadczenie nie przysługuje jeśli wnioskodawcy przysługuje inny tytuł do ubezpieczenia (np: etat, emerytura, renta, l4).

 

Zakład, w którym pracuję wysyła pracowników na tydzień postoju. Jednocześnie dostaliśmy informację, że czas postoju nie jest urlopem i posiadając telefon służbowy muszę go odbierać. Ponadto zostałam poinformowana, że w czasie postojowego może zostać mi zlecone inne zadanie do wykonania. Czy to znaczy że mogę dostać pracę, na której się nie znam?

Zgodnie z art. 81 k.p. pracodawca w czasie postoju ma prawo skierować do innej pracy. Powinna ona być jednak zgodna z kwalifikacjami. Pracownik w czasie postoju powinien być w dostępny cały czas pod służbowym telefonem.

 

Jestem na dodatkowym zasiłku opiekuńczym z powodów epidemii i dziś poczta dostałam wypowiedzenie umowy o pracę. Czy pracodawca może mnie zwolnić, kiedy nie pracuję?

Wypowiedzenie jest nieskuteczne, gdyż zgodnie z art. 41 k.p. nie można zwolnić pracownika przebywającego na zasiłku opiekuńczym.

 

Firma nie korzysta z tarczy antykryzysowej, ale chce obniżyć czas pracy i wynagrodzenia o 20% tylko na podstawie ustaleń z radą pracowniczą. Czy mogę nie przyjąć nowych warunków i wtedy będzie mnie obowiązywał standardowy okres wypowiedzenia?

Pracodawca może wprowadzić takie zmiany posiłkując się art. 23.1a k.p. W przypadku zawarcia porozumienia w tym trybie, nie jest wymagane podpisywanie aneksów z pracownikami. Ustalenia obejmują każdego bez wyjątków, nawet pomimo braku zgody. Nowe warunki nie są tożsame z wypowiedzeniem zmieniającym.

 

Czy osoba zatrudniona u jednego pracodawcy na umowę o pracę i dodatkowo u innego pracodawcy na umowę zlecenie może otrzymać świadczenie postojowe?

Świadczenie postojowe nie będzie przysługiwać. W ustawie wyraźnie jest zaznaczono, że świadczenie nie przysługuje jeśli wnioskodawcy przysługuje inny tytuł do ubezpieczenia (np: etat, emerytura, renta, l4).

 

Jestem zatrudniona na umowę o pracę, firma korzysta z tarczy antykryzysowej. Pracownicy dostali informację, że niewypracowane godziny muszą odrobić. Co w sytuacji jeśli wyjdzie mi np. 150 godzin niewypracowanych? Czy rzeczywiście muszę odrobić te godziny?

Jeżeli w firmie przyjęty jest równoważny czas pracy z długim okresem wypowiedzenia, to firma może przesunąć godziny na kolejne miesiące.

 

Mam umowę o pracę na cały etat. Przebywam na opiece na dziecko od 01.04.20. Pracodawca chce zmienić mi umowę na 1/2 etatu, Czy jeśli jestem teraz na opiece to może to zrobić?

Podczas, gdy pracownik przebywa na zasiłku opiekuńczym pracodawca nie może zmniejszyć etatu. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy takie zmiany zostały wprowadzone w całym zakładzie w wyniku zawarcia porozumienia na podstawie art. 23.1a k.p.

Redakcja

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.