W 2020 roku kwota subwencji przypadająca na jednego ucznia wzrośnie o 418 zł – tak wynika z projektu rozporządzenia określającego sposób podziału przyszłorocznej subwencji oświatowej.

Finansowy standard A

Corocznie w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020, MEN określa szczegółowe zasady (algorytm) podziału subwencji w kolejnym roku budżetowym – środki te dzielone są między samorządy z uwzględnieniem zakresu realizowanych przez nie zadań oświatowych. Punktem wyjścia w algorytmie jest tzw. standard finansowy A, czyli kwota, jaką samorząd dostaje na jednego ucznia.

Resort szacuje, że w 2020 r. standard ten wyniesie około 5.986 zł, a więc będzie o 7,5% (około 418 zł) wyższy w stosunku do roku 2019.

Wysokość subwencji dla poszczególnych j.s.t. uzależniona jest od liczby uczniów przeliczeniowych otrzymanej przez zastosowanie zróżnicowanych wag dla wybranych kategorii uczniów (wychowanków) i określonych typów i rodzajów szkół oraz wskaźnika korygującego, uwzględniającego stopnie awansu zawodowego nauczycieli.

Zastosowanie tego wskaźnika umożliwia przekazanie wyższych kwot subwencji do tych samorządów, w których wysoki jest udział etatów nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, ponieważ przekłada się to na poziom wydatków, które poszczególne j.s.t. ponoszą na wynagrodzenia nauczycieli. Wagi (mnożniki) służą zwiększaniu kwoty przypadającej na jednego ucznia – w zależności od specyfiki szkoły lub samorządu i potrzeb uczniów.

Nowe zadania oświatowe w 2020 r.

W kwocie subwencji oświatowej na 2020 r. uwzględnione zostały nowe zadania oświatowe oraz zmiany zakresu obecnych zadań. Najważniejsze z nich to:

  • sfinansowanie skutków zmian liczby etatów nauczycieli oraz ich awansu zawodowego;
  • sfinansowanie skutków podwyżki wynagrodzenia nauczycieli wprowadzonej od 01.09.2019 r.;
  • uwzględnienie po raz pierwszy prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy; mechanizm taki ma dać samorządom pewność, że jeżeli uruchomią w szkole kształcenie w zawodzie, na który prognozuje się zwiększone zapotrzebowanie, to przełoży się to na wyższe finansowanie w ramach subwencji oświatowej;
  • uwzględnienie w podziale subwencji świadczenia dla nauczycieli stażystów – na tzw. start; aby poziom finansowania stażysty był taki sam jak w 2019 r., wprowadzono wagę o wartości 0,21 dla nauczycieli stażystów zatrudnionych w samorządowych przedszkolach, szkołach i placówkach, w związku z czym kwota subwencji na nauczyciela stażystę wyniesie około 1,2 tys. zł.

Małgorzata Tabaszewska – specjalistka prawa oświatowego