Czasowe zawieszenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach zostało przeprowadzone na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11.03.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 410).

Zgodnie z § 3 rozporządzenia czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty polega na zawieszeniu prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, z tym że:

    1) w dniach 12 marca 2020 r. i 13 marca 2020 r. przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkół podstawowych dla dorosłych, są obowiązane prowadzić działalność opiekuńczą;

    2) w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe – zawieszenie dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu organizowanej przez szkołę; do praktycznej nauki zawodu młodocianych organizowanej przez pracodawcę, który zawarł z nimi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, stosuje się przepisy prawa pracy;

    3) w przypadku turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w ramach przygotowania zawodowego młodocianych, organizowanych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe i centrach kształcenia zawodowego – zawieszenie tych turnusów następuje na okres od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r.

Prze pierwsze dwa dni zawieszeniu uległy zatem wyłącznie zajęcia dydaktyczne i wychowawcze. Od poniedziałku 16 marca szkoła zawiesiła zatem działalność, opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną.

Do 25 marca nie ma zatem podstaw prawnych do tego, aby prowadzić zajęcia dydaktyczne, w tym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Warto tu zwrócić uwagę na komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, dostępny na stronie https://kuratorium.kielce.pl/, w którym czytamy:

„Do Kuratorium Oświaty w Kielcach wpływają w ww. sprawach liczne pisma oraz zapytania telefoniczne. Skarżący wskazują, że uczniowie muszą obowiązkowo uczestniczyć w zajęciach on-line (nieobecności są wpisywane do dziennika), że zadania do pracy własnej, których często jest zbyt dużo, są oceniane przez nauczycieli, że nauczyciele realizują tematy, które nie były jeszcze omawiane w szkole, a mimo to uczniowie również i z nich mają zadawane prace domowe, które również mają podlegać ocenianiu.

Zwrócono także uwagę, że nauczyciele wysyłają zadania do realizacji o różnych porach dnia, np. o 18.00, 20.00 zobowiązując uczniów do ich wykonania np. do kolejnego dnia, do określonej godziny. Takie postępowanie sprawiło, że uczniowie spędzają przy komputerze czas od rana do późnego wieczora. Rodzice podkreślają, że mając w domu jeden komputer, nie zawsze z nowym oprogramowaniem, oraz czasami dwoje, czy więcej dzieci nie są w stanie sprostać oczekiwaniom nauczycieli.”

W dalszej części komunikatu kurator wskazuje, że:

„…szkoła nie prowadzi zajęć edukacyjnych (ani w budynkach szkół, ani za pomocą środków komunikacji elektronicznej). Kurator rekomenduje zatem, aby podczas pracy zdalnej z uczniami, nauczyciele przygotowywali i wykorzystywali materiały pogłębiające, utrwalające zdobytą przez uczniów wiedzę i umiejętności, wpływali na rozwijanie ich zainteresowań (zadania nie powinny angażować uczniów dłużej niż 3 do 5 godzin dziennie). Ponadto kurator przypomniał, że w okresie zawieszenia zajęć:

  • szkoła nie prowadzi oceniania uczniów (ocenianiu podlegają tylko zrealizowane w szkole treści),
  • zadania przesyłane przez nauczycieli w ramach tzw. nauczania zdalnego nie mogą mieć charakteru obligatoryjnego, ich wykonanie bądź niewykonanie nie może być podstawą do wystawienia oceny, ani w trakcie zawieszenia działalności dydaktycznej, ani po jej ustaniu,
  • udział w „lekcjach” organizowanych w ramach nauczania zdalnego nie może mieć dla uczniów charakteru obligatoryjnego, w szczególności nieuczestniczenie w tych „lekcjach” nie może być podstawą do wpisywania nieobecności na zajęciach,
  • zadania i tematy realizowane w ramach nauczania zdalnego mogą dotyczyć tylko tych partii materiału, które zostały już omówione i powinny służyć utrwaleniu i powtórzeniu zdobytych już wiadomości,
  • nauczyciele nie mogą realizować nowych tematów, albo też zlecać uczniom samodzielnego opracowania takich tematów”.

Michał Łyszczarz – specjalista prawa oświatowego

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11.03.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – Dz.U. z 2020 r. poz. 410.