Jak stwierdziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu z dn. 13.11.2013 roku, w piśmie Nr NA.III-0221-17-1/2013: „(…) przepisy powszechnie obowiązujące nie określają zamkniętego katalogu zadań szkoły (placówki) w zakresie kształcenia, wychowania czy opieki, określając jedynie podstawowe zadania, które szkoła (placówka) musi realizować. Szkoły i placówki mogą też organizować różnego rodzaju zajęcia edukacyjne i opiekuńcze dodatkowe. Zgodnie z art. 84 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, to statut szkoły i placówki niepublicznej powinien określać cele i zadania tych jednostek, a także ich organizację. W rozliczeniu dotacji, o których mowa wyżej, powinny być uwzględnione wszystkie wydatki dotyczące bieżącej działalności niepublicznej szkoły lub placówki w zakresie realizacji procesu kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, ujęte w statucie dotowanej szkoły lub placówki. Mogą to być wydatki zarówno rzeczowe, jak i dotyczące wynagrodzeń w części dotyczącej ww. zadań, a więc z wyłączeniem wydatków dotyczących działalności organu prowadzącego szkołę lub placówkę.

Uznać należy, że w powyższym zakresie nie mieszczą się wydatki na stałą obsługę prawną niepublicznej szkoły. Potwierdzenie tego stanowiska można znaleźć w orzecznictwie sądowym (wyrok WSA w Lublinie z dn. 13.07.2012 r., sygn. akt: ISA/Lu 384/12), w którym sąd podzielił pogląd, że wydatki szkół na obsługę prawną nie są wydatkami na realizację ustawowego zadania oświatowego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki realizowanego wobec ucznia (słuchacza) przez dotowane szkoły.

Pogląd ten jest kategoryczny, natomiast należy zauważyć, że stanowisko to zostało wydane jeszcze za obowiązywania u.s.o. Należy tu jednak zwrócić uwagę na obecnie obowiązujący …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.