Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej dostępny jest projekt rozporządzenia w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020 r.

Projekt ten jest wykonaniem upoważnienia ustawowego zawartego w art. 60 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, zgodnie z którym minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi corocznie, w drodze rozporządzenia:

  • sposób przekazywania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz dyrektora publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną jednostkom samorządu terytorialnego informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 3 i 4 (dotacji na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych), w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4-6, oraz wzór formularza zawierającego te informacje,
  • wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 4, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4-6, szkole podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną,
  • sposób przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego wojewodom wniosku o udzielenie dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 3, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4-6, oraz wzór wniosku o udzielenie tej dotacji,
  • tryb i terminy udzielania oraz szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 3, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4-6, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji,
  • szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 4, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4-6, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji

– biorąc pod uwagę możliwość wykorzystania środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych, a także mając na względzie zapewnienie jawności i przejrzystości gospodarowania środkami budżetu państwa.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu wydanie nowego rozporządzenia w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe wynika z uregulowania kwestii związanych z udzielaniem dotacji celowej na wyposażanie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w ustawie, a także z konieczności opracowania nowych wzorów formularzy na 2020 r.

Rozwiązania przyjęte w projektowanym rozporządzeniu utrzymują, co do zasady, rozwiązania przyjęte w rozporządzeniu MEN z dn. 14.03.2019 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2019 r. O dotację celową w 2020 r. mogą wnioskować szkoły i klasy uprawnione do uzyskania dotacji celowej wymienione w art. 115 ust. 1 pkt 3 i art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy, a zatem dotacja obejmuje dofinansowanie dla:

  • szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne dla klasy II,
  • szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki lub materiały edukacyjne dla klas V i VIII,
  • szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w materiały ćwiczeniowe dla klas II, V i VIII.

Ponadto mogą wnioskować szkoły i klasy, które otrzymały dotację celową w latach ubiegłych, w zakresie niezbędnym dla wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne między innymi ze względu na zwiększenie się liczby uczniów danych klas w stosunku do liczby uczniów w roku ubiegłym oraz w zakresie refundacji kosztów poniesionych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

W rozporządzeniu nie uległy zmianie terminy udzielania dotacji celowej przez wojewodę. We wzorach formularzy nie uległ zmianie sposób naliczania dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, sposób rozliczania dotacji oraz sposób liczenia kosztów obsługi zadania, które będą stanowić l% przekazanej kwoty dotacji celowej.

Projekt zakłada, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 01.04.2020 r.

Zaproponowany termin umożliwi dyrektorom szkół przekazanie informacji niezbędnych do ustalenia wysokości dotacji celowej oraz złożenie wniosku o dotację na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2020/2021 zgodnie z terminem określonym w art. 58 ust. 4 cyt. ustawy.

Michał Łyszczarz – specjalista prawa oświatowego

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.