„Pracownik otrzymał wypowiedzenie umowy za pracę z przyczyn likwidacji stanowiska pracy (1 osoba). Czy prawidłowy będzie zapis w świadectwie pracy o przyczynę rozwiązania umowy o pracę następującej treści: Stosunek pracy ustał w wyniku: rozwiązania umowy za wypowiedzeniem art. 30 paragraf 2 pkt 1 Kodeksu pracy zgodnie z art. 10 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników Dz.U z 2016 poz. 1474?”

Sporządzając świadectwo pracy, pracodawca jako najważniejszą informację musi zamieścić podstawę prawną rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Należy więc podać nie tylko numer artykułu Kodeksu pracy, lecz również odpowiedni paragraf czy punkt tego przepisu lub inny przepis będący podstawą …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.