Prezes Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) ogłosił przeciętną stopę bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.

Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 28 września 2020 r. zostało ogłoszone w Monitorze Polskim z dnia 29 września 2020 r. pod pozycją 876. Dane dotyczące bezrobocia na obszarze kraju publikowane w powyższym trybie stanowią oficjalną informację odnoszącą się do stopy bezrobocia zarówno w ujęciu cząstkowym (województwa i powiaty), jak i w ogólnym (cały kraj).

Należy podkreślić, że ogłoszona przez Prezesa GUS stopa bezrobocia służy do określenia okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych, zgodnie z przepisem art. 73 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1409). Stosownie do brzmienia art. 73 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a) powołanej ustawy – okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych wynosi:

  • 180 dni – dla bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju,
  • 365 dni – dla bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju.

 

 Przeciętna stopa bezrobocia w kraju oraz w województwach według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.

Województwo Stopa bezrobocia
dolnośląskie 5,6
kujawsko-pomorskie 8,8
lubelskie 8,1
lubuskie 6,1
łódzkie 6,2
małopolskie 5,1
mazowieckie 5,0
opolskie 6,9
podkarpackie 9,0
podlaskie 7,7
pomorskie 5,5
śląskie 4,7
świętokrzyskie 8,6
warmińsko-mazurskie 10,4
wielkopolskie 3,7
zachodniopomorskie 8,0
Ogółem POLSKA 6,1

źródło: GUS, oprac. MO

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.