„Czy jeśli prowadzę działalność gospodarczą od ponad dwóch lat mogę przekształcić firmę w spółkę? Jakie będę miał korzyści z takiego posunięcia? Jak wtedy rozliczać się z ZUS?”

Zgodnie z art. 551 § 5 Kodeksu spółek handlowych, przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212) – (przedsiębiorca przekształcany) może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą) – przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową, a zatem także w jednoosobową sp. z o.o.

Zagadnienie przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową uregulowano w art. 5841 do 58413 K.s.h. W przepisach nie wskazano wymogu, aby prowadzenie działalności gospodarczej przez jakiś określony czas pozwalało dopiero na przekształcenie przedsiębiorcy w sp. z o.o.

Należy wskazać, że przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową jest szczególną formą kontynuacji między tymi podmiotami (quasi-kontynuacja), która „nie prowadzi jednak do sukcesji uniwersalnej praw i obowiązków przedsiębiorcy przekształcanego na spółkę przekształconą” (wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dn. 10.03.2016 r., sygn. akt: I ACa 45/16).

Procedura przekształcenia przedsiębiorcy jednoosobowego pozwala na zmianę formy prowadzenia działalności gospodarczej z jednoczesnym uniknięciem licznych niedogodności, z jakimi wiązało się dotychczas wnoszenie przedsiębiorstwa przedsiębiorcy jednoosobowego do spółki prawa handlowego.

Oczywiście istnieją korzyści z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową:

  • przede wszystkim spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej,
  • zmieniają się zasady odpowiedzialności – odpowiedzialność przedsiębiorcy za zobowiązania całym swoim majątkiem zostaje zastąpiona na odpowiedzialność spółki (ewentualnie subsydiarna odpowiedzialność członków zarządu);
  • ponadto spółki z o.o. z pewnością są korzystniej postrzegane na rynku, jednakże prowadzenie działalności w formie sp. z o.o., to również większe przedsięwzięcie logistyczne (większa biurokracja) pod kątem księgowym czy podatkowym.

Warto pamiętać, że w sytuacji przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową, spółka przekształcona nie nabywa ponownie prawa do ulg podatkowych, przysługujących przed przekształceniem osobie fizycznej (wyrok WSA w Kielcach z dn. 10.12. 2015 r., sygn. akt: I SA/Ke 686/15).

Ponadto przedsiębiorca przekształcany odpowiada solidarnie ze spółką powstałą w wyniku przekształcenia za zobowiązania przedsiębiorcy przekształcanego związane z prowadzoną działalnością gospodarczą powstałe przed dniem przekształcenia, przez okres trzech lat, licząc od dnia przekształcenia.

Co się tyczy kwestii ZUS, wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który równocześnie jest jednoosobowym zarządem, dla celów ubezpieczeniowych jest traktowany jak osoba prowadząca pozarolniczą działalność i podlega ubezpieczeniu społecznemu według zasad obowiązujących przy prowadzeniu pozarolniczej działalności. Osoby prowadzące taką działalność podlegają z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu. Natomiast ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne i objęcie nim następuje na wniosek osoby zainteresowanej. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność podlega również obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Sandra Grzywocz-Nowak – adwokat

adwokat-grzywocz-nowak.pl

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych – tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.