„Dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną wydano decyzję o warunkach zabudowy. DWZ obejmowała kilka działek Inwestora, na których jest planowana inwestycja. DWZ nie obejmuje zakresem sąsiedniej działki (z rzeką), ale posiada zapis w punkcie dotyczącym infrastruktury technicznej:- „odprowadzenie wód opadowych do rzeki …”Zgodnie z prawem wodnym:”wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, ziemi lub do urządzeń wodnych oraz wyloty służące do wprowadzania wody do wód, ziemi lub do urządzeń wodnych „wymagają pozwolenia wodnoprawnego. Taki wniosek jest złożony. Do dokumentacji pozwolenia na budowę chcemy dołączyć pozwolenie wodnoprawne, ale projekt wylotów złożyć zgłoszeniem (w projekcie informacja, że wyloty wg. odrębnego opracowania). Zgodnie z prawem budowlanym, art.29.1 pkt 19a i 20, pozwolenia na budowę nie wymaga budowa: sieci kanalizacyjnej oraz przyłączy kanalizacyjnych. Proszę o informację czy wyloty kanalizacji deszczowej mogą być przyjęte zgłoszeniem lub czy możliwe jest wystąpienie o nową decyzję o warunkach zabudowy (w zakresie tylko działki z rzeką) na same wyloty do w/w inwestycji i czy wiązałoby się z to nowym pozwoleniem wodnoprawnym (DWZ jest załącznikiem)?”

Ustawa – …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.