„Gmina posiada dwóch zameldowanych na jej terenie mieszkańców, którzy przebywają odpowiednio pierwszy z nich w mieszkaniu chronionym prowadzonym przez organizację pozarządową, mieszkanie to działa w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej i rozporządzenie MRPiPS, drugi mieszkaniec przebywa w mieszkaniu wspieranym prowadzonym w oparciu o wytyczne CT9-EFS. Mieszkanie to również prowadzone jest przez organizację pozarządową. Powyższe mieszkania nie są prowadzone na zlecenie naszej Gminy. Mieszkania te położone są na terenie sąsiednich gmin. Mieszkańcy podpisali z organizacją pozarządową umowy cywilnoprawne na pobyt czasowy w mieszkaniu chronionym i mieszkaniu wspieranym. Obydwaj w/w mieszkańcy pobierają z naszego ośrodka zasiłek stały. Mając na uwadze art. 101 ust 1 ustawy o pomocy społecznej oraz że w/w mieszkańcy nie zostali do poszczególnych mieszkań skierowani przez nasz OPS, przebywają tam na podstawie indywidualnych umów oraz że pobierają od nas zasiłek stały, czy możemy przyznać tym klientom zasiłek celowy?”

Zasiłek celowy oraz specjalny zasiłek celowy należą do świadczeń z pomocy społecznej. Zasady przyznawania tych zasiłków określa …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.