Dotychczasowe przepisy obejmowały jedno postepowanie legalizacyjne w przypadku samowoli budowlanych, czyli wszczęcia i prowadzenia robót budowlanych bez pozwolenia na budowę lub bez zgłoszenia.

Od września 2020 roku obowiązuje dodatkowe postępowanie w sprawie rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych z naruszeniem ustawy, tak zwane uproszczone postępowanie legalizacyjne dla samowoli budowlanych obiektów budowlanych lub części obiektów budowalnych zbudowanych bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, gdy od zakończenia budowy upłynęło co najmniej 20 lat.

Uwaga! Nie można wszcząć uproszczonego postępowania legalizacyjnego, jeśli przed 19 września 2020 roku dla samowoli budowlanej wydany został nakaz rozbiórki.

Decyzja o nakazie rozbiórki zostanie wydana w przypadku:

  • niezłożenia wniosku o legalizację budowy w terminie
  • wycofania wniosku o legalizację budowy
  • nieprzedłożenia, w wyznaczonym terminie, dokumentów legalizacyjnych
  • niewykonania, w wyznaczonym terminie, postanowienia o usunięciu nieprawidłowości w dokumentach legalizacyjnych
  • nieuiszczenia opłaty legalizacyjnej w terminie
  • kontynuowania budowy mimo postanowienia o wstrzymaniu budowy.

Źródło: biznes.gov.pl