„Czy urząd (wydział architektury i budownictwa) możne wydać (skopiować cały projekt budowlany) na prośbę sąsiada, który nie był stroną w postępowaniu lub był stroną, bez zawiadomienia i zgody inwestora i autora projektu? Czy po wejściu w posiadanie takiego projektu może zaszkodzić inwestorowi, poprzez np. niezgodność w powierzchni użytkowej, wymiarów, oczywistych pomyłek – drobnych błędów opisowych itd. i starać się o unieważnienie decyzji pozwolenia na budowę?”

Odpowiadając na pierwszą część pytania Czytelnika należy wskazać, iż w judykaturze dominuje stanowisko, wedle którego projekt budowlany jest informacją publiczną.

Oznacza to, że osoba fizyczna niebędąca stroną w prowadzonym postępowaniu administracyjnym (zakończonym wydaniem decyzji w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę i zatwierdzenia projektu budowlanego) ma prawo uzyskać kopię projektu budowlanego na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Przykładowo Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dn. 06.08.2013 r., sygn. akt: II SA/Kr 97/13 wyjaśnił, że stosownie do art. 34 ust. 4 i 5 ustawy Prawo budowlane projekt budowlany podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę lub w odrębnej decyzji, poprzedzającej wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i stanowi integralną część rozstrzygnięcia administracyjnego.

Nie oznacza to jednak zupełnej jawności. Organ obowiązany do udostępnienia informacji publicznej winien mieć na uwadze, że prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu m.in. ze względu na …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.