Zmiana sposobu realizacji zadań jednostek systemu oświaty w okresie czasowego ograniczenia ich funkcjonowania nie ma wpływu na długość odbywanych przez nauczycieli staży na kolejny stopień awansu zawodowego – informuje MEN.

Nauczyciele, którzy pracują obecnie zdalnie, kontynuują rozpoczęte staże na kolejny stopień awansu zawodowego, realizując wymagania wskazane w rozporządzeniu MEN z dn. 26.07.2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Jeżeli z przyczyny leżącej po stronie pracodawcy w określonym czasie nauczyciel nie będzie świadczył pracy, lecz będzie gotów do jej wykonywania, odbywany przez nauczyciela staż nie ulegnie przedłużeniu. Przepisy cyt. rozp. pozwalają odpowiednio modyfikować realizowany przez nauczyciela plan rozwoju zawodowego. Jeżeli więc z uwagi na zmienione warunki kształcenia nie będzie możliwe zrealizowanie jakiegoś działania zaplanowanego przez nauczyciela, nauczyciel może dokonać zmiany planu rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły.

Ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie stanowi przeszkody do złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz dokonania przez dyrektora szkoły oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu. Dyrektor szkoły, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, ustala ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela:

  • w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego – po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców;
  • w przypadku nauczyciela mianowanego – po zasięgnięciu opinii rady rodziców.

Rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela. Nieprzedstawienie opinii rady rodziców nie wstrzymuje postępowania.

W świetle obowiązujących przepisów w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie ma przeszkód do przeprowadzenia postępowań kwalifikacyjnych i postępowań egzaminacyjnych na kolejny stopień awansu zawodowego. Nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy składają wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W razie niedotrzymania terminów złożenia wniosków nauczyciele ci są zobowiązani do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do 30 czerwca danego roku, właściwy organ wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do 31 sierpnia danego roku. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do 31 października danego roku, właściwy organ wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do 31 grudnia danego roku.

W przypadku wniosków o podjęcie postępowania złożonych do 30 czerwca 2020 r., właściwy organ będzie zobowiązany do przeprowadzenia odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego oraz wydania decyzji do 31 sierpnia 2020 r.

Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela oraz:

  • w przypadku nauczyciela stażysty – uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie;
  • w przypadku nauczyciela kontraktowego – zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną;

w przypadku nauczyciela mianowanego – uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po dokonaniu analizy dorobku zawodowego nauczyciela i przeprowadzonej rozmowie.

Małgorzata Tabaszewska – specjalistka prawa oświatowego

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 26.07.2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli – Dz.U. poz. 1574, z późn. zm.