Dnia 08.04.2020 r. do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych trafił projekt nowelizacji rozporządzenia MEN z dn. 03.04.2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Przewiduje on, że od roku szkolnego 2020/2021 tematyka zajęć z wychowawcą, zarówno w szkołach podstawowych, jak i ponadpodstawowych, zostanie poszerzona o ważne zagadnienia społeczne: zdrowotne, prawne, finansowe, klimatyczne i ochrony środowiska.

O takie zmiany wnioskował minister zdrowia, ale także – jak przyznaje resort edukacji – wiele innych środowisk i podmiotów. Celem jest kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów oraz upowszechnienie wiedzy na temat ochrony klimatu; pożyteczna ma być też znajomość prawa w codziennym życiu czy gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi, w tym oszczędzania.

Na lekcje poświęcone tym zagadnieniom będą mogli być zapraszani specjaliści w danej dziedzinie, wolontariusze, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.

W ramowym planie nauczania uwzględniono też zajęcia realizowane w ramach programu szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego, zgodnie z przepisami wydanymi przez MON. Przypomnijmy: ubiegłoroczna nowelizacja prawa oświatowego wprowadziła nowy rodzaj oddziałów szkolnych – oddziały przygotowania wojskowego, które zaczną funkcjonować w liceach ogólnokształcących i technikach od roku szkolnego 2020/2021.

Małgorzata Tabaszewska – specjalistka prawa oświatowego

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 03.04.2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół – Dz.U. z 2019 r. poz. 639.