Tuż po rozpoczęciu nowego roku do I czytania w Komisji Infrastruktury został skierowany poselski projekt ustawy (druk nr 141) o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Przytoczona ustawa w art. 4 ust. 1 określa odległość, w której mogą być lokalizowane i budowane elektrownie wiatrowe od budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej.

Strefa mieszkaniowa a odległość od wiatraka

Odległość ta jest równa lub większa od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli, wliczając elementy techniczne, w szczególności wirnik wraz z łopatami. Z kolei art. 14 ust. 1 i 2 wskazanej ustawy stanowi, iż postępowania w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy, dotyczące budynku mieszkalnego wszczęte i niezakończone do dnia wejścia w życie ustawy prowadzi się przez 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy na podstawie przepisów dotychczasowych. Termin ten upłynął 16.07.2019 r. Pisaliśmy o tym pod koniec 2019 roku.

W projekcie zostały zawarte dwie propozycje zmian. Przede wszystkim projektodawca proponuje dodanie ust. 3 do art. 1 w następującym brzmieniu – „Ustawy nie stosuje się do inwestycji zrealizowanych i użytkowanych w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy”. W uzasadnieniu podkreśla on, iż obowiązująca ustawa w sposób jednakowy traktuje elektrownie wiatrowe powstałe przed nowelizacją przepisów, jak i te projektowane i budowane obecnie. W praktyce oznacza to zakaz wznoszenia budynków mieszkalnych po 16.07.2019 r. w dużo większych odległościach od istniejących elektrowni wiatrowych, niż miało to miejsce przed wejściem w życie ustawy.

Zdaniem projektodawcy obecna regulacja negatywnie wpływa na zaufanie obywateli do państwa, a także na rozwój zabudowy mieszkaniowej. Dotyczy to w szczególności małych gminach, w których funkcjonują duże elektrownie wiatrowe, gdzie nowe budynki mieszkalne nie będą mogły być wznoszone na obszarach obejmujących nawet kilkanaście procent terytorium gminy.

Z powyższych względów projektodawca za konieczne uważa rozróżnienie sytuacji podmiotów planujących lokalizację zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie elektrowni wiatrowych powstałych przed dniem wejście w życie ustawy, od tych które będą lokalizowane i budowane w przyszłości.

Projekt przewiduje również wydłużenie z 36 do 72 miesięcy terminów postępowania w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy.

Kamil Wywiał – prawnik

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 20.05.2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych – tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 961 z późn. zm.