Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej dostępny jest projekt z dn. 07.02.2020 r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia.

Nowelizacja dotyczy zatem rozporządzenia MEN w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia. Podstawa programowa określona w tym rozporządzeniu obowiązuje od roku szkolnego 2019/2020 w zakresie liceum ogólnokształcącego i technikum oraz od roku szkolnego 2020/2021 w zakresie branżowej szkoły II stopnia, i jest wdrażana sukcesywnie – począwszy od klas I.

Projekt rozporządzenia przewiduje uzupełnienie podstawy programowej dla liceum ogólnokształcącego i technikum, określonej w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia, o podstawę programową przedmiotu język łaciński i kultura antyczna w zakresie podstawowym.

Jak wskazuje uzasadnienie do projektu, zgodnie z § 9 rozporządzenia MEN w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, ramowe plany nauczania określone odpowiednio w załącznikach nr 4 (liceum ogólnokształcące) i nr 5 (technikum), w zakresie dotyczącym ustalania przez dyrektora liceum ogólnokształcącego albo technikum jednego przedmiotu spośród przedmiotów: filozofia, plastyka, muzyka oraz język łaciński i kultura antyczna, który będzie realizowany w klasie I, stosuje się począwszy od roku szkolnego 2020/2021.

W konsekwencji rozwiązań przyjętych w ww. rozporządzeniu MEN z dn. 03.04.2019 r., zaistniała zatem potrzeba uzupełniania podstawy programowej dla liceum ogólnokształcącego i technikum w zakresie przedmiotu język łaciński i kultura antyczna o podstawę programową tych zajęć dla zakresu podstawowego, który będzie mógł być realizowany w klasie I.

W związku z powyższym, w załączniku nr 1 do rozporządzenia MEN z dn. 30.01.2018 r. wprowadza się stosowne zmiany we wprowadzeniu do podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum oraz uzupełnia się podstawę programową o cele kształcenia – wymagania ogólne oraz treści nauczania – wymagania szczegółowe dla języka łacińskiego i kultury antycznej w zakresie podstawowym. Uzupełniono także opis warunków i sposobów realizacji podstawy programowej tego przedmiotu.

Na realizację przedmiotu język łaciński i kultura antyczna – zakres podstawowy w liceum ogólnokształcącym i technikum, ramowe plany nauczania dla tych szkół przewidują jedną godzinę tygodniowo w klasie I.

Mając na względzie ustalony w ramowych planach nauczania wymiar godzin tych zajęć, celem proponowanej podstawy programowej jest wyposażenie uczniów w narzędzia do czytania pod kierunkiem nauczyciela prostych tekstów łacińskich.

Według uzasadnienia: „celem zajęć jest również pokazanie uczniom oddziaływania języka łacińskiego oraz kultury grecko-rzymskiego antyku na języki i kulturę europejską wieków późniejszych. Podstawa programowa ma przede wszystkim dać nauczycielom szansę wykształcenia wśród uczniów przekonania z jednej strony o doniosłości, z drugiej – o atrakcyjności tych humanistycznych zagadnień.

Podstawa programowa traktuje język łaciński jako pewien kod, którym elity europejskie posługiwały się przez stulecia, a którego odczytanie wymaga specyficznych kompetencji. Proponowana  podstawa programowa zaleca kształcenie przede wszystkim umiejętności, a nie przekazywanie wiedzy deklaratywnej o języku i jego strukturze gramatycznej. Uczniowie mają zdobyć zdolność rozpoznawania i rozumienia wybranych, podstawowych form ekspresji językowej, nie zaś umiejętność odmieniania przez przypadki czy omawiania składni łacińskiej”.

Michał Łyszczarz – specjalista prawa oświatowego

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30.01.2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia – Dz.U. z 2018 r. poz. 467.
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 03.04.2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół – Dz.U. z 2019 r. poz. 639.