Zawieszenie renty socjalnej – od czerwca wyższy limit przychodu

Zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy z dn. 27.06.2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. z 2013 r. poz. 982, z późn. zm.) prawo do renty socjalnej...

Pomoc społeczna: wzrosną kryteria dochodowe

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769, z późn....

Świadczenia rodzinne: weryfikacja kryteriów dochodowych i kwot świadczeń

Na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, kryteria dochodowe warunkujące prawa do: zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, a także jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka...

6% PKB na zdrowie – projekt zmian przekazany do konsultacji

Propozycje zawarte w projekcie są wynikiem dialogu społecznego, którego zwieńczeniem jest Porozumienie Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego z przedstawicielami Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy...

Senat jednomyślnie przyjął ustawę podwyższającą rentę socjalną

Renta socjalna przyznawana jest osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało: przed ukończeniem 18. roku życia; w trakcie...

Trwają prace nad przepisami podwyższającymi rentę socjalną

Projekt nowelizacji ustawy o rencie socjalnej powstał na podstawie wspólnie rozpatrzonych: rządowego projektu nowelizacji ustawy o rencie socjalnej (druk nr 2472) i poselskiego projektu...

Wzrośnie jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy rolniczej

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej jest świadczeniem przysługującym z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego, które finansowane jest...

Od 1 maja wyższy dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny jest ryczałtowym świadczeniem, które od 1 stycznia 2014 r. przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Świadczenie to jest formą pomocy mającą na celu częściową rekompensatę...

Wyższa renta socjalna

Z myślą o poprawie sytuacji osób z niepełnosprawnościami od 1 marca 2017 roku rząd podwyższył rentę socjalną z 741,35 do 840 zł. To nienotowany...

Wzrośnie renta socjalna

Komu przysługuje renta socjalna? Celem renty socjalnej jest kompensowanie braku możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z systemu ubezpieczenia społecznego ze względu na to, że całkowita...

Najnowsze artykuły