500+ do zwrotu

Ze sprawozdań z realizacji zadań przez gminy z zakresu świadczenia wychowawczego 500 + przekazywanych do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, wynika że: w...

Alimenty natychmiastowe – nowa propozycja resortu sprawiedliwości

- Przygotowane zmiany mają poprawić sytuację dzieci, które nie powinny ponosić konsekwencji tego, że między rodzicami doszło do konfliktu. Procedury trwały latami, a dzieci...

Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej

„Postanowieniem sądu zostało przyznane opiekunowi prawnemu całkowicie ubezwłasnowolnionej osoby wynagrodzenie za sprawowanie opieki w wysokości 1/20 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat...

Rzecznik upomina się o świadczenia dla wszystkich opiekunów osób z niepełnosprawnością

Komisja pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz innych ustaw. Dotyczy ona m.in. wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 21 października 2014 r.,...

Po kontrolach w 2017 r. ZUS wstrzymał lub cofnął świadczenia na kwotę ponad 200...

Lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o...

Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2018 r.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa ZUS z dn. 20 lutego 2018 r. (M.P. z 2018 r. poz. 229) wskaźnik przeliczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej...

Zasiłek pielęgnacyjny i opiekuńczy

„Chciałbym prosić o wyjaśnienie dwóch kwestii: A/ Wnioskodawca ubiega się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku ze sprawowaniem opieki nad bratem,...

Uprawnienia do zasiłku rodzinnego

„Mamy dwie sytuacje: a/ Wnioskodawca otrzymał rentę z wyrównaniem za kilka miesięcy. Decyzja o przyznaniu renty z dnia 2016-11-15. Prawo do renty zostało przyznane...

Projektowane zmiany przepisów w związku z wprowadzeniem e-recepty

Projekt nowelizacji ustawy umożliwi wystawienie recepty po zbadaniu pacjenta za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Zaproponowane rozwiązanie wpłynie na rozwój telemedycyny. Aby mogła ona...

Od 1 stycznia 2018 r. wzrosły najniższe świadczenia chorobowe

Wysokość najniższych zasiłków związanych z chorobą lub macierzyństwem pracownika ustalana jest w oparciu o art. 45 ust. 1 oraz art. 47 ustawy z dn....

Najnowsze artykuły