Kto ma obowiązek sporządzić ZUS ZSWA do końca marca?

Kto ma obowiązek złożyć ZUS ZSWA? Zgłoszenie ZUS ZSWA są zobowiązani przekazać płatnicy, którzy na mocy ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach...

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od dnia 1 marca 2018 r.

W związku z tym Prezes KRUS komunikatem z dnia 13 lutego 2018 r. ogłosił, że kwota rolniczej emerytury podstawowej od dnia 1 marca 2018 r. wynosi 912 zł 86 gr (wzrost...

Waloryzacja 2018: wyższe dodatki do emerytur i rent

Obowiązek ponownego przeliczenia dodatków wynika z dyspozycji zawartych w przepisach: 75 ust. 3 ustawy o FUS – dotyczy dodatku pielęgnacyjnego (w tym dodatku pielęgnacyjnego...

Waloryzacja 2018: kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent

Jeżeli emeryt lub rencista osiągnie przychód przekraczający 130% przeciętnego wynagrodzenia, wypłacane mu świadczenie zostaje zawieszone przez ZUS. Jeżeli natomiast przychód mieści się w granicach...

Waloryzacja 2018: o ile wzrosną emerytury i renty?

Zasady waloryzacji świadczeń Emerytury i renty są waloryzowane corocznie od dnia 1 marca. Waloryzacja to mechanizm zwiększania nominalnej wysokości świadczeń emerytalno-rentowych z powodu utraty ich...

RPO: Czy strażnicy miejscy powinni mieć prawo do emerytury pomostowej?

Z kierowanych do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich skarg wynika, że istnieje problem określenia niższego wieku uprawniającego do przejścia na emeryturę pracowników, którzy w świetle...

Pracownicze Plany Kapitałowe propozycją dla przyszłych emerytów

„Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny i w pełni prywatny system długoterminowego oszczędzania. Najważniejszym celem PPK jest wzrost poziomu oszczędności indywidualnych, z myślą o bezpieczeństwie...

Od marca 2018 r. wzrasta kwota bazowa służąca do ustalania wysokości emerytury

Kwota bazowa ustalana jest corocznie i obowiązuje od dn. 01.03. każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku kalendarzowego. Zgodnie z zapisem art. 19 ustawy z dnia...

Od 1 marca wyższe limity zarobków dla emerytów i rencistów

Od 01.03.2018 r. zmianie ulegają kwoty przychodu odpowiadające 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, stosowane przy zawieszeniu albo zmniejszeniu emerytur i rent. Przeciętne wynagrodzenie w...

Zawieszenie renty socjalnej – od marca wyższy limit przychodu

Zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy z dn. 27.06.2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. z 2013 r. poz. 982, z późn. zm.) prawo do renty socjalnej...

Najnowsze artykuły