Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2020 przyjęty

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyjęła Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku...

Obowiązki informacyjne pracodawców niezamierzających tworzyć ZFŚS

Styczeń każdego roku kalendarzowego jest okresem, w ramach którego pracodawcy tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) lub wypłacający świadczenie urlopowe, powinni poinformować pracowników o...

Współczynnik urlopowy w 2018 r.

Sposób obliczania współczynnika urlopowego został określony w rozp. MPiPS z dn. 08.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia...

Czas pracy w roku 2018

W 2018 r. najdłużej trzeba będzie świadczyć pracę w październiku (184 godziny), zaś najmniej „pracowitym” miesiącem będzie grudzień (152 godziny pracy). W przypadku okresów rozliczeniowych...

Wynagrodzenia osób kierujących niektórymi spółkami – nowa wersja ustawy

W Dzienniku Ustaw z dnia 28.11.2017 r. pod pozycją 2190 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 09.11.2017 r., w załączniku do którego została...

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – nowe aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 28.11.2017 r. pod pozycją 2191 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 09.11.2017 r., w załączniku do którego został...

Zatrudnianie osób pozbawionych wolności – nowa wersja ustawy

W Dzienniku Ustaw z dnia 22.11.2017 r. pod pozycją 2151 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 09.11.2017 r., w załączniku do którego został...

Miesięczne i roczne informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych – nowe wzory

W powyższym rozp. określono wzory miesięcznych i rocznych informacji odpowiednio o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych lub działalności na rzecz tych osób, składanych Zarządowi PFRON przez...

Nowe wzory deklaracji składanych Zarządowi PFRON

Dnia 01.01.2018 r. wejdą w życie zmiany do rozp. MRPiPS z dn.22.06.2016 r. w sprawie ustalania wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych...

Współpraca Państwowej Inspekcji Pracy z prokuraturą

Współdziałanie PIP i prokuratury ma na celu skuteczne zwalczanie i zapobieganie przestępczości przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową. Zastąpiło poprzedni tego typu dokument z...

Najnowsze artykuły