Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne

Stawki procentowe służące do obliczania wysokości składek Zgodnie z dyspozycjami zawartymi w aktach prawa ubezpieczeń społecznych wysokość składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne ustala się według zasad...

Postępowanie w zakresie zgłaszania ubezpieczonych

Formularze zgłoszeniowe W ramach procedur zgłaszania ubezpieczonych stosuje się formularze wymienione w poniższej tabeli.   Wzory formularzy zgłoszeniowych ...

Nowoczesne systemy ocen pracowniczych

Ocena pracownika przez przełożonych jest nieodłącznym elementem systemu zarządzania. Obecnie większość polskich firm stosuje sformalizowane procedury oceny okresowej pracowników. Dopasowanie systemu ocen...

Uczestnicy systemu ubezpieczeń społecznych

Podmioty tworzące system Zgodnie z postanowieniami aktów prawnych, uczestnikami systemu ubezpieczeń społecznych są: ubezpieczenipodlegający na mocy ustaw obowiązkowi opłacania składek, czyli zatrudnieni na podstawie umów o pracę,...

Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Odprowadzanie składek na fundusze pozaubezpieczeniowe Poza odprowadzaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubez-pieczenie zdrowotne, płatnicy – za niektórych ubezpieczonych – są zobowiązani również do uiszczania składek...

Składanie miesięcznych raportów ubezpieczeniowych

Dokumenty rozliczenioweRodzaje dokumentów rozliczeniowych Zasady rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pomiędzy płatnikiem a ZUS uregulowano w następujących aktach prawnych: ...

Pracodawcy boją się zatrudniać freelancerów IT?

Ryzyko związane z bezpieczeństwem danych, brak możliwości zatrzymania praw autorskich przez zleceniodawców czy zwiększona rotacja pracowników to według pracodawców największe wady zatrudniania specjalistów IT...

Podleganie ubezpieczeniom na zasadzie dobrowolności

Dobrowolne ubezpieczenia emerytalno-rentowe Osoby, które mogą podlegać ubezpieczeniom emerytalno-rentowym na zasadzie dobrowolności, zostały wymienione w art. 7 i 10 s.u.s. – są nimi m.in.: osoby, które...

Przedawnienie należności składkowych

Terminy przedawnienia Należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne (art. 24 ust. 4 s.u.s.). ...

Media społecznościowe i poszukiwanie pracy

Media społecznościowe mogą pomagać w poszukiwaniu pracy - wynika z międzynarodowego badania pracowników Instytutu Badawczego Randstad. Społeczności umożliwiają prezentowanie siebie jako pracownika oraz są...

Najnowsze artykuły