Stosunki prawne stanowiące podstawę powstania obowiązku ubezpieczenia

Stosunek pracy Zatrudnieni w ramach stosunku pracy, na podstawie umowy o pracę, mianowania lub powołania (z wyłączeniem prokuratorów) obowiązkowo podlegają: ubezpieczeniu emerytalnemu (art. 6 ust. 1 pkt...

Ulgi w opłacaniu składek ubezpieczeniowych dla osób niepełnosprawnych

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne za osoby niepełnosprawne opłaca się w sposób określony w ustawach: s.u.s., wypadkowej i zdrowotnej - na zasadach...

Kryzys sprzyja nadużyciom

Blisko 90% firm w Polsce przynajmniej raz w ciągu ostatnich dwóch lat swojej działalności zetknęło się ze zjawiskiem nadużyć ze strony pracowników. Obecna sytuacja...

Zbieg tytułów do ubezpieczeń

Powstanie zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych — zasady ogólne Zbieg tytułów do ubezpieczenia występuje, gdy osoba spełnia jednocześnie warunki do objęcia jej obowiązkiem ubezpieczeń z dwóch...

Składki ubezpieczeniowe refundowane przez powiatowe urzędy pracy

Ze środków powiatowych urzędów pracy (PUP) mogą być refundowane składki na ubezpieczenia społeczne opłacone za: bezrobotnego skierowanego do pracy (jednorazowa refundacja), pracownika...

Wypłata świadczeń pieniężnych związanych z chorobą lub macierzyństwem

Płatnicy zobowiązani do ustalania oraz wypłaty świadczeń Świadczenia pieniężne związane z chorobą lub macierzyństwem zostały określone w ustawie z dn. 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby...

Osobowość ma znaczenie w selekcji zawodowej

Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu kandydata wymaga dostępu do rzetelnych danych o jego kwalifikacjach, kompetencjach i doświadczeniu zawodowym. Potencjał kandydata wyraża się jednak nie tylko...

Postępowanie w zakresie zgłaszania płatnika składek

Formularze zgłoszeniowe Formularze stosowane przez płatnika składek w postępowaniu zgłoszeniowym wymieniono poniżej w tabeli.   Nazwa formularza ...

Konsekwencje niewywiązywania się przez płatnika z obowiązków ubezpieczeniowych

Na płatniku spoczywa obowiązek obliczania, rozliczania oraz przekazywania składek ubezpieczeniowych do ZUS (art. 17 ust. 1 s.u.s.). Dotyczy to zarówno części składek finansowanych przez...

Wypłata świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany...

Najnowsze artykuły