Wynagrodzenie w jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji

W Dzienniku Ustaw z dnia 29.06.2016 r. pod pozycją 933 opublikowano rozp. MRPiPS z dn. 22.06.2016 r., które stanowi nowelę do rozp. MPiPS z...

Do 31 marca płatnicy składek muszą przekazać ZUS ZSWA za 2013 rok

Do końca marca br. płatnik składek zobowiązany jest przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze...

Prawo atomowe – ogłoszono nowe jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 26 kwietnia 2018 r. pod pozycją 792 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu z dn. 23.03.2018 r., w załączniku do którego...

Ustawa o finansach publicznych – jednolity tekst aktu prawnego

W Dzienniku Ustaw z dnia 05.08.2013 r. pod pozycją 885 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 21.06.2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu...

Badania lekarskie pracowników

„Czy pracownik wracający na swoje stanowisko pracy po przeniesieniu nie zawsze musi się kierować na badania lekarskie i można oszczędzić koszty? Pracownik ma ważne...

MRPiPS: Bezrobocie najniższe od 30 lat

Ze wstępnych danych resortu wynika, że liczba bezrobotnych w końcu września 2019 roku wyniosła 852,4 tys. osób. Spadek liczby bezrobotnych we wrześniu odnotowano aż w...

Wyższe grzywny za wykroczenia określone w niektórych przepisach prawa pracy

Z dniem 01.06.br. wchodzi w życie ustawa z dn. 07.04.2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz....

Badania sanitarno-epidemiologiczne osób podejmujących lub wykonujących pracę – zmiany w 2020 r.

Z dniem 1 stycznia br. weszły w życie zmiany w przepisach określających zasady przeprowadzania badań sanitarno-epidemiologicznych u osób podejmujących lub wykonujących pracę, przy wykonywaniu...

Odraczanie terminu płatności składek

  Dopuszczalność zastosowania ulgi Na wniosek płatnika ZUS może odroczyć termin płatności należności z tytułu składek, jeżeli przemawiają za tym względy gospodarcze lub inne przyczyny zasługujące...

Komu przysługują dni wolne na opiekę nad dzieckiem?

Kodeks pracy wyróżnia szereg uprawnień przysługujących w związku z wychowywaniem dzieci. Jednym z nich jest zwolnienie na opiekę nad dzieckiem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami,...

Najnowsze artykuły