Pracownicy: dodatek stażowy

„Pracownik jednostki samorządowej urodzony w 1966 roku, dostarczył zaświadczenie dotyczące podleganiu ubezpieczeniom społecznym rolników następującej treści: Że podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie/ach: 1997...

Zwolnienie na poszukiwanie pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę

Zgodnie z regulacjami zawartymi w Kodeksie pracy w okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie...

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2020 przyjęty

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyjęła Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku...

Dodatek za pracę w porze nocnej w 2020 r.

Na mocy art. 1518 § 1 k.p. pracownikom wykonującym pracę w porze nocnej (8 godzin między godzinami 21.00 a 7.00) przysługuje specjalny dodatek do...

Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania – jednolity tekst aktu...

W Dzienniku Ustaw z dnia 12.08.2016 r. pod pozycją 1219 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 22.07.2016 r., w załączniku do którego został...

Od 1 grudnia zwiększą się limity zarobków emerytów i rencistów

Od 01.12.2015 r. zmianie ulegają kwoty przychodu odpowiadające 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, stosowane przy zawieszeniu albo zmniejszeniu emerytur i rent. ...

Wsparcie w starcie – dofinansowanie MPiPS

Od 17 listopada br. studenci, absolwenci i bezrobotni w całej Polsce będą mogli skorzystać z niskooprocentowanej pożyczki na założenie własnego biznesu. Bank Gospodarstwa Krajowego...

Będą zmiany w przepisach o promocji zatrudnienia

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny, pracy...

Od 1 czerwca zwiększą się limity zarobków dla emerytów i rencistów

Przeciętne wynagrodzenie w I kw. 2016 r. wyniosło 4353,55 zł i było wyższe od wynagrodzenia w poprzednim kwartale o 134,63 zł. Oznacza to, że kwoty...

RPP za utrzymaniem powszechnego obowiązku szczepień

W opinii Rzecznika szczepienia, bezsprzecznie będące jednym z największych odkryć medycyny, stanowią najskuteczniejsze narządzie zwalczania chorób zakaźnych. W krajach stosujących je powszechnie, choroby będące...

Najnowsze artykuły