Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2020 przyjęty

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyjęła Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku...

Od 1 stycznia 2018 r. wyższe składki ZUS za nianię

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami wynagrodzenie nieprzekraczające kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę uprawnia do otrzymania dofinansowania za całość składek ubezpieczeniowych opłacanych za nianię. Dopiero...

Obowiązki informacyjne pracodawców niezamierzających tworzyć ZFŚS

Styczeń każdego roku kalendarzowego jest okresem, w ramach którego pracodawcy tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) lub wypłacający świadczenie urlopowe, powinni poinformować pracowników o...

Ogłoszono jednolity tekst ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

W jednolitym tekście ustawy uwzględniono zmiany wynikające z: 5 nowelizacji uchwalonych w okresie od października 2016 r. (Dz.U. poz. 2043) do lutego 2017 r....

Składki na ubezpieczenia rolników w I kw. 2018 r.

Osoby objęte wyżej wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie opłacają miesięcznie 1/3 pełnej składki, czyli 14 zł. Składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie...

Współczynnik urlopowy w 2018 r.

Sposób obliczania współczynnika urlopowego został określony w rozp. MPiPS z dn. 08.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia...

Wzrost zatrudnienia w 2018 roku

Prognoza netto zatrudnienia, przedstawiona przez ManpowerGroup, to wyrażona procentowo różnica między liczbą pracodawców przewidujących wzrost całkowitego zatrudnienia a liczbą pracodawców deklarujących spadek całkowitego w...

Obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne – przepisy

Składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na PIT – zagraniczny pracodawca zatrudniający polskiego pracownika w Polsce. Jakie przepisy dotyczą pracodawców, którzy są podmiotami zagranicznymi...

Znamy wysokość wskaźnika waloryzacji składek emerytalnych za III kw. 2017 r.

W porównaniu do poprzedniego kwartału wskaźnik waloryzacji składek emerytalnych obniżył się o 1,57%. Zgodnie z przepisami art. 25 ustawy z dn. 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń...

Ustawa o zdrowiu publicznym – nowe aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 04.12.2017 r. opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 09.11.2017 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity...

Najnowsze artykuły