Świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli

Od 1 lipca 2009 r. nauczyciele, którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego lub nie nabyli prawa do emerytury w obniżonym wieku emerytalnym, mogą...

Rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami niepedagogicznymi

Pracownicy niepedagogiczni są zatrudniani w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez j.s.t. na podstawie umów o pracę. Do rozwiązywania tych umów zastosowanie mają przepisy...

Odprawy pieniężne przysługujące w razie rozwiązania stosunku pracy

O tym, na jakich zasadach oraz w jakich okolicznościach nauczycielowi przysługuje odprawa pieniężna z tytułu rozwiązania stosunku pracy, rozstrzygają przepisy Karty Nauczyciela. Kluczowe znaczenie...

Uprawnienia emerytalne i rentowe nauczycieli

Tytułowe zagadnienie reguluje zatem kilka aktów prawnych: ustawa z dn. 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t. jedn. Dz.U. z...

Przejście nauczyciela na emeryturę

"Jestem nauczycielem z 30-letnim stażem pracy na dzień 31.VIII.2016 r. Na dzień 31.XII.2008 r. byłem nauczycielem z ponad 20-letnim stażem pracy, czyli miałem 20-letni...

Urlop dla poratowania zdrowia

"Nauczyciel urodzony w grudniu 1958 roku jest zatrudniony w szkole na czas nieokreślony, jego staż pracy wynosi 37 lat, jest nauczycielem dyplomowanym i teraz...

Wygaśnięcie stosunku pracy

Regulacje KN przewidują szereg przypadków, w których stosunek pracy nauczyciela wygasa z mocy prawa - bez składania oświadczeń woli przez którąkolwiek ze stron. Wygaśnięcie...

Przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny

Częściowa likwidacja szkoły, zmiany organizacyjne powodujące zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmiany planu nauczania uniemożliwiające dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć -...

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem

Rozwiązanie stosunku pracy następuje z woli jednej lub obu stron tego stosunku na podstawie czynności prawnej, którą jest złożenie oświadczenia woli. Zasady dotyczące rozwiązywania...

Najnowsze artykuły