Charakter oraz formy pomocy materialnej

Zgodnie z art. 90c ust. 1 i 4 u.s.o. pomoc materialna udzielana uczniom ma charakter socjalny albo motywacyjny. Co istotne, uczeń może otrzymywać jednocześnie...

Zadania szkoły i j.s.t. w zakresie udzielania pomocy materialnej

Pomoc materialna o charakterze socjalnym Zgodnie z art. 90f u.s.o. rada gminy ma obowiązek uchwalić regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych...

Podstawy prawne pomocy materialnej oraz źródła jej finansowania

W rozdziale 8a u.s.o. określone zostały warunki, zasady i tryb udzielania pomocy materialnej, natomiast w rozdziale 8 u.f.z.o. – źródła finansowania tych świadczeń. Uprawnienie do...

Zmiany w subwencjach oświatowych

Dnia 09.12.2016 r. weszła w życie ustawa z dn. 01.12.2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U....

Czy gmina może wstrzymać wypłatę dotacji dla niepublicznego przedszkola?

„Stowarzyszenie od kilku lat prowadzi niepubliczne przedszkole, założone dzięki dotacji z Unii Europejskiej. Gmina wstrzymała wypłacanie mu dotacji oświatowej na dalsze prowadzenie przedszkola, uzasadniając...

Czy można zaniżyć dotacje gminne dla uczniów?

„Niepubliczne przedszkole otrzymuje od gminy 75% dotacji. Po analizie dokumentów finansowych dostarczonych przez gminę dotyczących kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach publicznych działających w tej...

MEN: obowiązek dowozu ucznia dotyczy tylko szkoły obwodowej

Do biur poselskich zgłaszają się rodzice i opiekunowie, których dzieci zostały przyjęte do szkół poza obwodem zamieszkania i nie mogą korzystać z bezpłatnego dowozu. Argumentują,...

Czy 2,5-letnie dziecko może uczęszczać do przedszkola?

„Stowarzyszenie prowadzi przedszkole niepubliczne. Dziecko, które ukończyło 2,5 roku może zostać przyjęte do przedszkola w uzasadnionych przypadkach. Jakie podstawowe wymogi i dokumenty należy mieć,...

Bezpłatny dowóz uczniów do szkoły

"Czy gmina ma obowiązek zapewnić uczniowi niepełnosprawnemu bezpłatny dowóz z miejsca zamieszkania do szkoły uczęszczającemu we własnym obwodzie? Zaznaczam, że dziecko ma już obowiązek...

Pomoc gminy dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenie

Regulacje ustawy o systemie oświaty (u.s.o.) nakładają na gminę obowiązek finansowania dotacji udzielanej szkole prowadzonej przez stowarzyszenie, niezależnie od tego, czy jest to szkoła...

Najnowsze artykuły