Rada pedagogiczna oraz społeczne organy działające w szkole i placówce

Omówione w tym punkcie przepisy rozdziału 4 u.p.o. „Społeczne organy w systemie oświaty” nie dotyczą niesamorządowych szkół i placówek publicznych oraz szkół i placówek...

Uprawnienia działaczy związków zawodowych

Uprawnienia wynikające z ustawy związkowej oraz przepisów wykonawczych Regulacje ustawy o związkach zawodowych i przepisy rozporządzeń gwarantują działaczom związkowym szereg uprawnień, w tym w szczególności...

Zasady funkcjonowania organizacji związkowych

W ramach zadań i kompetencji, jakie przyznaje im prawo, organizacje związków zawodowych opiniują lub uzgadniają pewne kwestie, a także reprezentują prawa i interesy pracowników,...

Czy na urlopie zdrowotnym przysługuje dieta z tytułu pełnienia funkcji związkowej?

Czy osoba pełniąca funkcję w organizacji związkowej (Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"), otrzymująca z tego tytułu dietę, może ją dalej pobierać,...

Najnowsze artykuły