Przepisy Kodeksu pracy regulujące czas pracy

Problematyka czasu pracy nauczycieli kompleksowo i wyczerpująco uregulowana jest w Karcie Nauczyciela. Jednak oprócz pracowników pedagogicznych w szkołach lub placówkach zatrudnieni są również pracownicy...

Nagroda jubileuszowa oraz nagroda za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

Pracownicy oświaty samorządowej należą do tych grup zawodowych, w przypadku których prawo do nagrody jubileuszowej zostało przewidziane wprost w ustawach – dla pracowników pedagogicznych...

Zasadnicze oraz średnie wynagrodzenie nauczyciela

Zasadnicze wynagrodzenie nauczyciela Podstawowym składnikiem płacy nauczyciela jest wynagrodzenie zasadnicze. Czynnikami, które mają decydujący wpływ na jego wysokość, są: stopień awansu zawodowego nauczyciela, kwalifikacje, jakimi dysponuje...

Dodatki do wynagrodzenia nauczyciela

Jak wynika z regulacji art. 30 ust. 2 KN, prawo do dodatków oraz ich wysokość uzależnione są odpowiednio od: okresu zatrudnienia (stażowy), jakości świadczonej...

Wynagrodzenie egzaminatorów i innych osób za udział w przeprowadzaniu egzaminów

Zasady wynagradzania egzaminatorów, asystentów technicznych i nauczycieli akademickich określono w rozp. MEN z dn. 22.08.2019 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w...

Czas pracy nauczycieli

Tygodniowy czas pracy nauczycieli W przypadku czasu pracy nauczycieli kluczowe znaczenie ma rozróżnienie między wymiarem czasu pracy a wymiarem zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, które...

Wynagrodzenie za pracę pozostałych pracowników oświaty

Najważniejszym aktem jest ustawa z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (t. jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1260, ze zm.) – dalej jako...

Prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego

„Od 01.09.2016 r. zatrudniliśmy osobę na podstawie art. 7 ust 1d ustawy o systemie oświaty w celu prowadzenia zajęć z kształcenia zawodowego. Czy należy...

Czy w ramach tzw. godzin karcianych nauczyciel może przeprowadzać inwentaryzację?

Czy w ramach godzin dodatkowych z art. 42 KN nauczyciele mogą zostać zobowiązani do przeprowadzenia inwentaryzacji w bibliotece szkolnej?  ...

Dodatkowe roczne wynagrodzenie

Prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. trzynastki) przysługuje nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub organy administracji rządowej...

Najnowsze artykuły