Podstawy prawne organizowania bezpiecznych i higienicznych warunków nauki

Bezpieczeństwo i profilaktyka zagrożeń w środowisku szkolnym to jedno z kluczowych zagadnień polityki oświatowej. Zgodnie z art. 1 pkt 14 u.p.o. system oświaty zapewnia...

Zasadnicze oraz średnie wynagrodzenie nauczyciela

Zasadnicze wynagrodzenie nauczyciela Podstawowym składnikiem płacy nauczyciela jest wynagrodzenie zasadnicze. Czynnikami, które mają decydujący wpływ na jego wysokość, są: stopień awansu zawodowego nauczyciela, kwalifikacje, jakimi dysponuje...

Świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli

Od 1 lipca 2009 r. nauczyciele, którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego lub nie nabyli prawa do emerytury w obniżonym wieku emerytalnym, mogą...

Wynagrodzenie egzaminatorów i innych osób za udział w przeprowadzaniu egzaminów

Zasady wynagradzania egzaminatorów, asystentów technicznych i nauczycieli akademickich określono w rozp. MEN z dn. 22.08.2019 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w...

Dokumentowanie procesu edukacyjnego

Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez publiczne przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki informacji w zakresie nauczania,...

Warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 3 KN stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu. Przepis ten...
wytyczne men gis mz

Aktualne wytyczne GIS, MEN, MZ

W związku z poprawą sytuacji epidemicznej w kraju stopniowo uruchamiana jest praca przedszkoli, szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, schronisk młodzieżowych i innych placówek organizujących zajęcia pozaszkolne,...

Przepisy Kodeksu pracy regulujące czas pracy

Problematyka czasu pracy nauczycieli kompleksowo i wyczerpująco uregulowana jest w Karcie Nauczyciela. Jednak oprócz pracowników pedagogicznych w szkołach lub placówkach zatrudnieni są również pracownicy...

Urlopy dodatkowe

Urlopy i zwolnienia na dokształcanie Zgodnie z art. 68 KN nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć przysługuje urlop płatny dla dalszego kształcenia się oraz inne...

Obowiązki i uprawnienia dyrektora szkoły lub placówki

Dyrektor szkoły publicznej pełni kilka funkcji jednocześnie: jest nauczycielem i menedżerem, pracodawcą i pracownikiem. Jako kierownik samorządowej jednostki organizacyjnej oraz jej przedstawiciel na zewnątrz...

Najnowsze artykuły