Dyrektor

Nowości prawne i informacje dotyczące zagadnień, za które odpowiedzialny jest dyrektor szkoły. W tej zakładce piszemy m.in. o zarządzaniu placówką, sprawach kadrowych, organizacji kształcenia, nadzorze pedagogicznym.

Obowiązki pracodawcy wobec pracownika – urlopy na świadectwie pracy

„Jakie obowiązki ma pracodawca wobec pracownika w przypadku gdy: pracownik miał umowę o pracę od 02.09.2013 r. na czas nieokreślony? Rodzaj wykonywanej pracy, nauczyciel...

Katalog wydatków dla szkół niepublicznych

Jakie wydatki mogą być poniesione z dotacji oświatowej przez niepubliczne liceum? „Jakie koszty można pokrywać z dotacji gminnej dla niepublicznego liceum w Warszawie?” W każdym mieście...

Urlop wypoczynkowy nauczycieli po zmianach

Uwaga: nowe zasady przyznawania urlopów wypoczynkowych dla nauczycieli oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach. Zmiany wprowadzone do ... (...) Karty Nauczyciela przez ustawę o finansowaniu...

Ograniczenie wynagrodzeń dla dyrektorów szkół i przedszkoli od 2018 roku

„Czy wysokość wynagrodzenia dyrektora prowadzącego przedszkole lub szkołę niepubliczną jest ograniczona ustawowo? Czy nadal może wypłacać sobie np. po 20 tys. zł miesięcznie i...

Przyznanie emerytury, a zapomoga z ZFŚS

„Nauczyciel został zwolniony na mocy art. 23 ust.1 pkt.5 KN z dniem 31.03.2017 r. Od 21.02.2017 r. przebywał na świadczeniu rehabilitacyjnym ZUS. Dnia 08.12.2017...

Zmiany w sposobie sprawowania nadzoru pedagogicznego

Od 01.09.2017 r. zagadnienia związane ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego regulują: ustawa – Prawo oświatowe oraz nowe, bo wydane... (...) na jej podstawie rozporządzenia: MEN z...

Wypowiedzenie pracownikowi warunków pracy i oferta nowych

„Pracownik niepublicznego przedszkola dostał wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy (3 miesięczne) oraz ofertę nowych warunków. Po okresie 1,5 miesiąca firma oczekuje deklaracji, czy pracownik podejmie...

Awans zawodowy dyrektora

Kiedy nie trzeba sporządzać planu rozwoju zawodowego nauczyciela? "Od 8 lat jestem dyrektorem publicznego przedszkola. Chciałabym uzyskać informację na temat mojego awansu zawodowego na nauczyciela...

Odprawa emerytalna a świadczenie kompensacyjne

"Nauczyciel był zatrudniony w szkole na czas określony do 31.08.2017 r. 23 sierpnia przyniósł pismo >Rozwiązanie umowy o pracę na czas określony< o treści:...

Przekształcanie zespołów szkół w szkoły podstawowe

„Do dnia 31.08.2017 r. funkcjonowała samodzielna jednostka organizacyjna w postaci zespołu szkół, składająca się ze szkoły podstawowej i gimnazjum, posiadając swój NIP i składając...

Najnowsze artykuły