Dyrektor

Nowości prawne i informacje dotyczące zagadnień, za które odpowiedzialny jest dyrektor szkoły. W tej zakładce piszemy m.in. o zarządzaniu placówką, sprawach kadrowych, organizacji kształcenia, nadzorze pedagogicznym.

Awans zawodowy nauczyciela (dyrektora)

„Jestem dyrektorem przedszkola i od obecnego roku szkolnego rozpoczęłam staż na nauczyciela dyplomowanego, który trwa 2 lata i 9 miesięcy. Chciałabym skrócić drogę awansu...

Zakres obowiązków dyrektora

„Stowarzyszenie prowadzi szkołę podstawową i przedszkole jako osobne placówki. W szkole jest zatrudniony dyrektor szkoły na cały etat. Czy stowarzyszenie jako pracodawca pani dyrektor...

Wynagrodzenie dyrektora/właściciela przedszkola

„Jestem właścicielką oraz dyrektorką przedszkola niepublicznego, wynagrodzenie za wykonywaną pracę na stanowisku dyrektora placówki wypłacane jest mi na podstawie decyzji/zarządzenia osoby prowadzącej przedszkole, które...

Siatka godzin w klasach IV-VIII

„Czy istnieje możliwość i podstawa prawna, aby: 1) zmniejszyć ilość godzin wynikających z siatki godzin? Przykład: Klasa VI liczy 2 uczniów (2 osoby). Zgodnie z...

Umowa o pracę dla stanowiska kierowniczego

„Stowarzyszenie prowadzi szkołę podstawową, w której zatrudnia dyrektora na cały etat. Teraz otwiera przedszkole. Czy ten sam dyrektor zatrudniony przez stowarzyszenie może zostać dyrektorem...

Szkoły: czy możliwe jest zatrudnienie dyrektora na pół etatu?

„Stowarzyszenie prowadzi publiczną szkołę podstawową i zatrudnia w niej dyrektora szkoły. Teraz otwiera przedszkole i chce zatrudnić w nim dyrektora. Dyrektorem ma być ta...

Nieobecność dyrektora placówki i zmiana statutu

Udzielenie pełnomocnictwa ogólnego o charakterze upoważniającym i umocowanie do czynności zwykłego zarządu. „Jestem osobą prowadzącą i jednocześnie dyrektorem niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. W związku z problemami...

Dokumentacja szkolna

„Proszę o podanie wykazu dokumentów, jakie powinny sporządzać przedszkole i szkoła niepubliczna. Mam tu na myśli wszystkie dokumenty potwierdzające działalność placówki, sposoby realizacji podstawy...

Nowy kierunek kształcenia

„Jak wygląda procedura uruchomienia nowego kierunku kształcenia w szkole policealnej dla dorosłych (nowy zawód)?” W przypadku szkoły ... (...) niepublicznej konieczne jest zgłoszenie zmiany w ewidencji...

Dotacje dla przedszkoli

„Moje pytanie dotyczy ukazanego artykułu - Wsparcie finansowe z budżetu gminy dla przedszkoli. Prowadzę niepubliczne przedszkole od 2007 roku, otrzymuję dotację z budżetu gminy...

Najnowsze artykuły