Dyrektor

Nowości prawne i informacje dotyczące zagadnień, za które odpowiedzialny jest dyrektor szkoły. W tej zakładce piszemy m.in. o zarządzaniu placówką, sprawach kadrowych, organizacji kształcenia, nadzorze pedagogicznym.

Pomoc uczniom poszkodowanym przez żywioły

Od 25.09.2018 r. obowiązuje ... (...) rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w...

Dziecko – obcokrajowiec w przedszkolu

Dotacja przysługuje na ... (...) każde dziecko przyjęte do niepublicznego przedszkola na zasadach określonych przez organ prowadzący w statucie. Narodowość nie stanowi przeszkody ustawowej do przyjęcia...

Nauczyciele: Rozwiązanie stosunku pracy z powodu choroby (część 20/22)

Stosunek pracy nawiązany na podstawie mianowania co do zasady charakteryzuje się wzmocnioną trwałości. Przejawem tej zasady jest ... (...) fakt, że rozwiązanie stosunku pracy nawiązanego...

Odpisy na ZFŚS (część 19/22)

Zgodnie z ... (...) art. 53 ust. 3a Karty Nauczyciela, w przypadku likwidacji szkoły lub przekazania jej prowadzenia osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie...

Wynagrodzenie dyrektora/właściciela przedszkola

„Jestem właścicielką oraz dyrektorem niepublicznego przedszkola specjalnego. Pobieramy sto procent dotacji na ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Jaką maksymalną kwotę wynagrodzenia mogę...

Umowa o pracę, czy zlecenie za szkolenie?

„Organizuję w szkole dla uczniów klas pierwszych szkoły branżowej kursy udzielania pierwszej pomocy. Kurs odbywa się raz w miesiącu przez 2 godziny przez cały...

Urlop wypoczynkowy nauczycieli (część 5/22)

Zmiany zapisów w ... (...) KN - (art. 64, art. 66 ust. 1, art. 66a Karty Nauczyciela) Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych (dalej: u.f.z.o.) wprowadziła szereg...

Awans zawodowy nauczycieli – zmiana przepisów (część 2/22)

Reforma Karty Nauczyciela w latach 2018 – 2022. ... (...) Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych (dalej: u.f.z.o.), wprowadza szereg zmian w zakresie awansu zawodowego nauczycieli, które...

Sporządzanie aneksów w szkołach

Jak sporządza się aneksy do arkuszy organizacji szkół, przedszkoli i placówek według nowych regulacji, a gdzie obowiązują jeszcze przepisy ramowych statutów? – wyjaśnia nasz Ekspert...

Wydatkowanie dotacji oświatowych

„Czy z dotacji oświatowej przyznanej dla szkoły niepublicznej mogę pokryć koszty pobytu ucznia w bursie? Uczeń jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej.” Zgodnie z ... (...)...

Najnowsze artykuły