Samorządy: Oświadczenia majątkowe

„Jeżeli mam upoważnienie do podpisywania dokumentów z upoważnienia wójta na podstawie art. 39 ust. 2 o samorządzie gminnym i jest napisane: - prowadzenia postępowań...

Wypłata dodatku specjalnego za pracę

„Pracownik miał przyznany dodatek specjalny z tytułu zwiększonego zakresu zadań na podstawie pisma (angażu) na okres jednego roku. Po tym okresie pracownik wykonywał te...

Udostępnianie danych dziecka w przedszkolu

Czy istnieje podstawa prawna dla urzędnika do kierowania pytań dotyczących adresów zamieszkania/zameldowania dziecka? Chodzi o dotacje celowe dla przedszkola. „Nasze przedszkole jest placówką niepubliczną. Z...

RODO w instytucjach publicznych

„Jak w stosunku do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej wyglądają nowe przepisy RODO?” Od 25 maja zacznie obowiązywać rozporządzenie ... (...) Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z...

Nieobecność dyrektora placówki i zmiana statutu

Udzielenie pełnomocnictwa ogólnego o charakterze upoważniającym i umocowanie do czynności zwykłego zarządu. „Jestem osobą prowadzącą i jednocześnie dyrektorem niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. W związku z problemami...

RODO: inspektor danych osobowych w gminach, urzędach i innych podmiotach publicznych

„Inspektor danych osobowych w urzędzie gminy. Kto może takim być inspektorem? Czy np. inspektor do spraw zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, który zajmuje się...

Rozliczenie używania prywatnego pojazdu do celów służbowych

„Kiedy powinniśmy jako gminny ośrodek kultury wypłacić ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych? Po zakończeniu miesiąca, za który jest składany, np. ryczałt...

Samorządy: podatek od nieruchomości

„Od jakich nieruchomości i budowli jednostki organizacyjne gminy (urząd gminy, szkoły, gminny ośrodek pomocy społecznej), instytucje kultury winny płacić podatek od nieruchomości?” Zgodnie z ... (...)...

UE: dane osobowe – ochrona wg nowych przepisów

Tak, RODO (unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) dotyczyć będzie wszystkich wskazanych w pytaniu podmiotów. Co więcej, jego wprowadzenie powoduje konieczność przyjęcia nowej ustawy...

Samorząd: nabór na stanowisko urzędnicze

„Pracownica złożyła podanie o rozwiązanie umowy o pracę z dniem 28.03.2018 roku w związku z przejściem na emeryturę. Kiedy można ogłosić konkurs na to...

Najnowsze artykuły