Handel zagraniczny Polski po 8 miesiącach 2019 r.

Od początku roku wolniej niż przeciętnie rósł eksport towarów do UE, tj. o 3,8% (r/r), do blisko 122,5 mld EUR. W szczególności wynikało to...

S&P potwierdza dotychczasowy rating Polski

Agencja S&P wskazuje m.in. na zdywersyfikowaną gospodarkę, wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, bezpieczny poziom długu publicznego i prywatnego oraz relatywnie głęboki krajowy rynek kapitałowy jako podstawy...

Inwestycje podmiotów gospodarczych w I połowie 2019 r.

W I półroczu 2019 roku wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw były wyższe od uzyskanych rok wcześniej. Przychody z całokształtu działalności w okresie I-VI 2019 roku...

BIEC: Spadają przychody, wzrastają koszty zatrudnienia

W październiku 2019 roku wskaźnik ICI obrazujący relację przychodów do kosztów w różnych obszarach działalności gospodarczej ponownie obniżył się. Zjawisko pogorszenia relacji przychodów do kosztów...

Niemal 2,6 mld zł na inwestycje o istotnym znaczeniu dla gospodarki

Wzrost innowacyjności polskich MŚP Dostosowanie kryteriów ilościowych, jak nakłady inwestycyjne i miejsca pracy, do możliwości przedsiębiorstw z sektora MŚP. Nowe kryteria dotyczyć będą nowatorskich przedsięwzięć...

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – sierpień 2019 r.

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń - sierpień 2019 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2019 r. wyniosło: dochody 262,8 mld zł, tj. 67,8 % ...

Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2020-2023

Strategia ma na celu minimalizację kosztów obsługi długu w długim horyzoncie czasu przy przyjętych ograniczeniach, dotyczących poziomu ryzyka: refinansowania, kursowego, stopy procentowej i płynności...

Inflacja bazowa w sierpniu 2019 r.

Narodowy Bank Polski opublikował 16 września 2019 r. komunikat o wskaźnikach inflacji bazowej w sierpniu 2019 r. W relacji rok do roku inflacja: po...

GUS: inflacja w sierpniu 2019

Dane są zgodne z oczekiwaniami Ministerstwa formułowanymi przed miesiącem i zbliżone do szybkiego szacunku GUS opublikowanego 30 sierpnia. W sierpniu br. w porównaniu z poprzednim...

Nowe zasady logowania do bankowości elektronicznej

Z powodu wejścia w życie nowych przepisów w ostatnich dniach banki, skoki i instytucje płatnicze modyfikują zasady dostępu do serwisów bankowości elektronicznej, wprowadzając dodatkowy...

Najnowsze artykuły