Od Redakcji…

Zamieszczony ujednolicony tekst ustawy z dnia 05.01.2011 r. – Kodeks wyborczy (skrót: k.w.) został opracowany przez redakcję na podstawie tekstu jednolitego z dnia 18.06.2020 r. ogłoszonego...

k.w. – Dział I. Przepisy wstępne (art. 1-151)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1319 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Kodeks wyborczy określa zasady i tryb zgłaszania kandydatów, przeprowadzania oraz warunki ważności wyborów: 1) do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i...

k.w. – Dział II. Organy wyborcze (art. 152-191h)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1319 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 152. § 1. Stałymi organami wyborczymi są Państwowa Komisja Wyborcza oraz komisarze wyborczy. § 2. Organami wyborczymi powoływanymi w związku...

k.w. – Dział III. Wybory do Sejmu (art. 192-254)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1319 Rozdział 1 Zasady ogólne Art. 192. Wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym. Art. 193. § 1. Do...

k.w. – Dział IV. Wybory do Senatu (art. 255-286)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1319 Rozdział 1 Zasady ogólne Art. 255. Wybory do Senatu są powszechne, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Art. 256. Do Senatu wybiera się 100 senatorów...

k.w. – Dział V. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej (art. 287-327)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1319 Rozdział 1 Zasady ogólne Art. 287. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej są powszechne, równe i bezpośrednie oraz odbywają się w głosowaniu tajnym. Art. 288. Prezydent Rzeczypospolitej wybierany jest...

k.w. – Dział VI. Wybory do Parlamentu Europejskiego (art. 328-368)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1319 Rozdział 1 Zasady ogólne Art. 328. Wybory do Parlamentu Europejskiego są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym. Art. 329. § 1....

k.w. – Dział VII. Wybory do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego (art. 369-469)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1319 Rozdział 1 Zasady ogólne Art. 369. Wybory do rad są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Art. 370. § 1. Można być radnym...

k.w. – Dział VIII. Wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta (art. 470-493)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1319 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 470. Do wyborów wójta w zakresie nieuregulowanym stosuje się odpowiednio przepisy art. 390 § 8 i art. 390a oraz...

k.w. – Dział IX. Przepisy karne (art. 494-516)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1319 Art. 494. § 1. Kto, w związku z wyborami, prowadzi agitację wyborczą: 1) na terenie urzędów administracji rządowej lub administracji samorządu terytorialnego bądź sądów, 2) na terenie zakładów pracy...

Najnowsze artykuły