Od Redakcji…

Zamieszczony tekst ustawy z dnia 25.02.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy  (skrót: k.r.o.) został opracowany przez redakcję na podstawie tekstu jednolitego z dnia 15.07.2020 r. ogłoszonego w...

k.r.o. – Tytuł I. Małżeństwo – Dział I. Zawarcie małżeństwa (art. 1-22)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1359 Art. 1. § 1. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze...

k.r.o. – Tytuł I. Małżeństwo – Dział II. Prawa i obowiązki małżonków (art. 23-30)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1359 Art. 23. Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny,...

k.r.o. – Tytuł I. Małżeństwo – Dział III. Małżeńskie ustroje majątkowe (art. 31-54)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1359 Rozdział I Ustawowy ustrój majątkowy Art. 31. § 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca...

k.r.o. – Tytuł I. Małżeństwo – Dział. IV. Ustanie małżeństwa (art. 55-61)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1359 Art. 55. § 1. W razie uznania jednego z małżonków za zmarłego domniemywa się, że małżeństwo ustało z chwilą, która w orzeczeniu o uznaniu tego małżonka...

k.r.o. – Tytuł I. Małżeństwo – Dział. V. Separacja (art. 61[1]-61[6])

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1359 Art. 611. § 1. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację. § 2. Jednakże mimo...

k.r.o. – Tytuł II. Pokrewieństwo i powinowactwo – Dział I. Przepisy ogólne (art. 61[7]-61[8])

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1359 Art. 617. § 1. Krewnymi w linii prostej są osoby, z których jedna pochodzi od drugiej. Krewnymi w linii bocznej są osoby, które pochodzą od...

k.r.o. – Tytuł II. Pokrewieństwo i powinowactwo – Dział Ia. Rodzice i dzieci (art....

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1359 Rozdział I Pochodzenie dziecka Oddział 1 Macierzyństwo Art. 619. Matką dziecka jest kobieta, która je urodziła. Art. 6110. § 1. Jeżeli sporządzono akt urodzenia dziecka nieznanych rodziców albo  macierzyństwo...

k.r.o. – Tytuł II. Pokrewieństwo i powinowactwo – Dział II. Przysposobienie (art. 114-127)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1359 Art. 114. § 1. Przysposobić można osobę małoletnią, tylko dla jej dobra. § 2. Wymaganie małoletności powinno być spełnione w dniu złożenia wniosku o przysposobienie. Art....

k.r.o. – Tytuł II. Pokrewieństwo i powinowactwo – Dział III. Obowiązek alimentacyjny (art. 128-144[1])

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1359 Art. 128. Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Art. 129. § 1. Obowiązek alimentacyjny...

Najnowsze artykuły