Od Redakcji…

Zamieszczony tekst ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (skrót: k.p.) został opracowany przez redakcję na podstawie ostatniego tekstu jednolitego z dnia 18.06.2020...

k.p. – Dział I. Przepisy ogólne (art. 1-21)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1320 Preambuła (uchylona) Rozdział I Przepisy wstępne Art. 1. Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Art. 2. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania...

k.p. – Dział II. Stosunek pracy (art. 22-77)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1320 Rozdział I Przepisy ogólne Art. 22. § 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy...

k.p. – Dział III. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia (art. 77[1]-93)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1320 Rozdział I Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą Art. 771. Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą ustalają układy zbiorowe...

k.p. – Dział IV. Obowiązki pracodawcy i pracownika (art. 94-113[1])

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1320 Rozdział I Obowiązki pracodawcy Art. 94. Pracodawca jest obowiązany w szczególności: 1) zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych...

k.p. – Dział V. Odpowiedzialność materialna pracowników (art. 114-127)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1320 Rozdział I Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy Art. 114. Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę,...

k.p. – Dział VI. Czas pracy (art. 128-151[12])

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1320 Rozdział I Przepisy ogólne Art. 128. § 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania...

k.p. – Dział VII. Urlopy pracownicze (art. 152-175)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1320 Rozdział I Urlopy wypoczynkowe Art. 152. § 1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej "urlopem". § 2. Pracownik nie może...

k.p. – Dział VIII. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem (art. 175[1]-189[1])

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1320 Art. 1751. Ilekroć w przepisach działu jest mowa o: 1) ubezpieczonej — matce dziecka — należy przez to rozumieć matkę dziecka niebędącą pracownicą,...

k.p. – Dział IX. Zatrudnianie młodocianych (art. 190-206)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1320 Rozdział I Przepisy ogólne Art. 190. § 1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat. § 2....

Najnowsze artykuły