Od Redakcji…

Zamieszczony ujednolicony tekst ustawy z dnia 24.08.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (skrót: k.p.w.) został opracowany przez redakcję na podstawie ostatniego tekstu jednolitego z dnia 16.05.2019...

k.p.w. – Dział I. Zasady ogólne (art. 1-8)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.1120 Art. 1. § 1. Postępowanie w sprawach o wykroczenia toczy się według przepisów niniejszego kodeksu. § 2. W postępowaniu, o którym mowa w...

k.p.w. – Dział II. Sąd (art. 9-16)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.1694 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2019 r. poz. 1694), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w życie dnia 04.10.2019 r. —...

k.p.w. – Dział III. Strony, obrońcy i pełnomocnicy (art. 17-31)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.1120 Rozdział 3 Oskarżyciel publiczny Art. 17. § 1. Oskarżycielem publicznym we wszystkich sprawach o wykroczenia jest Policja, chyba że ustawa stanowi inaczej. § 2. W...

k.p.w. – Dział IV. Czynności procesowe (art. 32-38)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.1694 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2019 r. poz. 1694), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w życie dnia 04.10.2019 r. —...

k.p.w. – Dział V. Dowody (art. 39-44)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.1694 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2019 r. poz. 1694), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w życie dnia 04.10.2019 r. —...

k.p.w. – Dział VI. Środki przymusu (art. 45-53)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.1123 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2019 r. poz. 1123), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w życie dnia 18.07.2019 r. —...

k.p.w. – Dział VII. Czynności wyjaśniające (art. 54-56a)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.1120 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2018 r. poz. 2077), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w życie dnia 01.11.2019 r. —...

k.p.w. – Dział VIII. Postępowanie zwyczajne (art. 57-88)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.1694 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2019 r. poz. 1694), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w życie dnia 04.10.2019 r. —...

k.p.w. – Dział IX. Postępowania szczególne (art. 89-102a)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.1556 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2019 r. poz. 1556), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w życie dnia 01.09.2019 r. —...

Najnowsze artykuły