Od Redakcji…

Zamieszczony ujednolicony tekst ustawy z dnia 24.08.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (skrót: k.p.w.) został opracowany przez redakcję na podstawie ostatniego tekstu jednolitego z dnia 26.03.2020...

k.p.w. – Dział I. Zasady ogólne (art. 1-8)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.729 Art. 1. § 1. Postępowanie w sprawach o wykroczenia toczy się według przepisów niniejszego kodeksu. § 2. W postępowaniu, o którym mowa w...

k.p.w. – Dział II. Sąd (art. 9-16)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.729 Rozdział 1 Właściwość i skład sądu Art. 9. § 1. W sprawach o wykroczenia w pierwszej instancji orzeka sąd rejonowy, z zastrzeżeniem spraw określonych...

k.p.w. – Dział III. Strony, obrońcy i pełnomocnicy (art. 17-31)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1423 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2020 r. poz. 1423), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w życie dnia 04.09.2020 r. —...

k.p.w. – Dział IV. Czynności procesowe (art. 32-38)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.729 Art. 32. § 1. Rozstrzygnięcia zapadają w postaci orzeczeń, zarządzeń albo mandatów karnych. § 2. Orzeczenie wydaje się w formie wyroku lub postanowienia....

k.p.w. – Dział V. Dowody (art. 39-44)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.729 Rozdział 6 Przepisy ogólne Art. 39. § 1. Dowody przeprowadza się na wniosek stron albo z urzędu. Przepis art. 168 Kodeksu postępowania karnego stosuje...

k.p.w. – Dział VI. Środki przymusu (art. 45-53)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.729 Rozdział 8 Zatrzymanie Art. 45. § 1. Policja ma prawo zatrzymać osobę ujętą na gorącym uczynku popełnienia wykroczenia lub bezpośrednio potem, jeżeli: 1)* zachodzą podstawy...

k.p.w. – Dział VII. Czynności wyjaśniające (art. 54-56a)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.729 Art. 54. § 1. W celu ustalenia, czy istnieją podstawy do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie oraz zebrania danych niezbędnych do sporządzenia...

k.p.w. – Dział VIII. Postępowanie zwyczajne (art. 57-88)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.729 Rozdział 11 Wszczęcie postępowania. Orzekanie przed rozprawą Art. 57. § 1. Podstawę do wszczęcia postępowania stanowi wniosek o ukaranie złożony przez organ uprawniony do...

k.p.w. – Dział IX. Postępowania szczególne (art. 89-102a)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.729 Rozdział 15 Postępowanie przyspieszone Art. 89. W postępowaniu przyspieszonym stosuje się przepisy o postępowaniu zwyczajnym, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. Art. 90. § 1....

Najnowsze artykuły