Od Redakcji…

Zamieszczony ujednolicony tekst ustawy z dnia 06.06.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (skrót: k.p.k.) został opracowany przez redakcję na podstawie ostatniego tekstu jednolitego z...

k.p.k. – Dział I. Przepisy wstępne (art. 1-23b)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.30 Art. 1. Postępowanie karne w sprawach należących do właściwości sądów toczy się według przepisów niniejszego kodeksu. Art. 2. § 1. Przepisy niniejszego kodeksu mają...

k.p.k. – Dział II. Sąd (art. 24-44)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.413 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2020 r. poz. 413), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w życie dnia 12.03.2020 r. —...

k.p.k. – Dział III. Strony, obrońcy, pełnomocnicy, przedstawiciel społeczny, podmiot zobowiązany, właściciel przedsiębiorstwa zagrożonego...

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.30 Rozdział 3 Oskarżyciel publiczny Art. 45. § 1. Oskarżycielem publicznym przed wszystkimi sądami jest prokurator. § 1a. W wypadkach określonych w ustawie czynności procesowe wykonuje...

k.p.k. – Dział IV. Czynności procesowe (art. 92-166)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1086 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 24.06.2020 r. —...

k.p.k. – Dział V. Dowody (art. 167-242)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1086 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w życie dnia 24.06.2020 r. —...

k.p.k. – Dział VI. Środki przymusu (art. 243-296)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1086 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 24.06.2020 r. —...

k.p.k. – Dział VII. Postępowanie przygotowawcze (art. 297-336)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.30 Rozdział 33 Przepisy ogólne Art. 297. § 1. Celem postępowania przygotowawczego jest: 1) ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo, 2) wykrycie...

k.p.k. – Dział VIII. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji (art. 337-424)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1458 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2020 r. poz. 1458), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w życie dnia 26.08.2020 r. —...

k.p.k. – Dział IX. Postępowanie odwoławcze (art. 425-467)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.30 Rozdział 48 Przepisy ogólne Art. 425. § 1. Od orzeczenia wydanego w pierwszej instancji przysługuje środek odwoławczy stronom oraz innym osobom wskazanym w przepisach...

Najnowsze artykuły