Od Redakcji…

Zamieszczony tekst ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (skrót: k.p.c.) został opracowany przez redakcję na podstawie tekstu jednolitego z dnia 07.08.2020...

k.p.c. – Tytuł wstępny. Przepisy ogólne (art. 1-14)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1575 Art. 1.* Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy,...

k.p.c. – Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze – Księga pierwsza. Proces – Tytuł I. Sąd...

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1575 Dział I Właściwość sądu Przepis wstępny Art. 15. § 1. Sąd właściwy w chwili wniesienia pozwu pozostaje właściwy aż do ukończenia postępowania, choćby podstawy właściwości...

k.p.c. – Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze – Księga pierwsza. Proces – Tytuł II. Prokurator...

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1575 Art. 55. Prokurator, wytaczając powództwo na rzecz oznaczonej osoby, powinien ją wskazać w pozwie. Nie dotyczy to spraw niemajątkowych z zakresu prawa...

k.p.c. – Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze – Księga pierwsza. Proces – Tytuł III. Organizacje...

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1575 Art. 61. § 1. Organizacje pozarządowe w zakresie swoich zadań statutowych mogą, za zgodą osoby fizycznej wyrażoną na piśmie, wytaczać powództwa na...

k.p.c. – Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze – Księga pierwsza. Proces – Tytuł IIIa. Państwowa...

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1575 Art. 631. W sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy inspektorzy pracy mogą wytaczać powództwa na rzecz obywateli, a także wstępować, za zgodą...

k.p.c. – Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze – Księga pierwsza. Proces – Tytuł IIIb. Powiatowy...

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1575 Art. 633. W sprawach o ochronę konsumentów powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów może wytaczać powództwa na rzecz konsumentów, a także wstępować, za ich...

k.p.c. – Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze – Księga pierwsza. Proces – Tytuł IIIc. Podmioty...

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1575 Art. 635. § 1. Jeżeli przepisy odrębne przyznają określonym podmiotom, które nie uczestniczą w sprawie, uprawnienie do przedstawiania sądowi istotnego dla sprawy...

k.p.c. – Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze – Księga pierwsza. Proces – Tytuł IV. Strony...

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1575 Dział I Zdolność sądowa i procesowa Art. 64. § 1. Każda osoba fizyczna i prawna ma zdolność występowania w procesie jako strona (zdolność sądowa). §...

k.p.c. – Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze – Księga pierwsza. Proces – Tytuł V. Koszty...

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1575 Dział I Zwrot kosztów procesu Art. 98. § 1. Strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia...

Najnowsze artykuły