Od Redakcji…

Zamieszczony tekst ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (skrót: k.p.a.) został opracowany przez redakcję na podstawie ostatniego tekstu jednolitego z dnia 03.10.2018 r. ogłoszonego...

k.p.a. – Dział I. Przepisy ogólne (art. 1-60)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.1133 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2019 r. poz. 1133), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 02.07.2019 r. —...

k.p.a. – Dział II. Postępowanie (art. 61-163g)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.730 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2019 r. poz. 730), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 04.05.2019 r. —...

k.p.a. – Dział III. Przepisy szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych (art. 164-181)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.2096 Art. 164.–179. (uchylone) Art. 180. § 1. W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych stosuje się przepisy kodeksu, chyba że przepisy dotyczące ubezpieczeń ustalają odmienne...

k.p.a. – Dział IV. Udział prokuratora (art. 182-189)

Ostatnia zmiana Dz.U.2018.2096 Art. 182. Prokuratorowi służy prawo zwrócenia się do właściwego organu administracji publicznej o wszczęcie postępowania w celu usunięcia stanu niezgodnego z prawem. Art. 183. § 1. Prokuratorowi służy...

k.p.a. – Dział IVa. Administracyjne kary pieniężne (art. 189a-189k)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.2096 Art. 189a. § 1. W sprawach nakładania lub wymierzania administracyjnej kary pieniężnej lub udzielania ulg w jej wykonaniu stosuje się przepisy niniejszego...

k.p.a. – Dział VII. Wydawanie zaświadczeń (art. 217-220)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.730 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2019 r. poz. 730), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w życie dnia 04.05.2019 r. —...

k.p.a. – Dział VIII. Skargi i wnioski (art. 221-260)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.730 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2019 r. poz. 730), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 04.05.2019 r. —...

k.p.a. – Dział VIIIa. Europejska współpraca administracyjna (art. 260a-260g)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.2096 Art. 260a. § 1. Organy administracji publicznej udzielają pomocy organom innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz organom administracji Unii Europejskiej, jeżeli przepisy...

Najnowsze artykuły