Od Redakcji…

Zamieszczony tekst ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (skrót: k.p.a.) został opracowany przez redakcję na podstawie ostatniego tekstu jednolitego z dnia 20.12.2019 r. ogłoszonego...

k.p.a. – Dział I. Przepisy ogólne (art. 1-60)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.695 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2020 r. poz. 695), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w życie dnia 18.04.2020 r. —...

k.p.a. – Dział II. Postępowanie (art. 61-163g)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.256 Rozdział 1 Wszczęcie postępowania Art. 61. § 1. Postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. § 2. Organ administracji publicznej może ze...

k.p.a. – Dział III. Przepisy szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych (art. 164-181)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.256 Art. 164.–179. (uchylone) Art. 180. § 1. W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych stosuje się przepisy kodeksu, chyba że przepisy dotyczące ubezpieczeń ustalają odmienne...

k.p.a. – Dział IV. Udział prokuratora (art. 182-189)

Ostatnia zmiana Dz.U.2020.256 Art. 182. Prokuratorowi służy prawo zwrócenia się do właściwego organu administracji publicznej o wszczęcie postępowania w celu usunięcia stanu niezgodnego z prawem. Art. 183. § 1. Prokuratorowi służy...

k.p.a. – Dział IVa. Administracyjne kary pieniężne (art. 189a-189k)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1298 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2020 r. poz. 1298), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 11.08.2020 r. —...

k.p.a. – Dział VII. Wydawanie zaświadczeń (art. 217-220)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.256 Art. 217. § 1. Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie. § 2. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli: 1) urzędowego...

k.p.a. – Dział VIII. Skargi i wnioski (art. 221-260)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.256 Rozdział 1 Postanowienia ogólne Art. 221. § 1. Zagwarantowane każdemu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo składania petycji, skarg i wniosków do organów państwowych, organów...

k.p.a. – Dział VIIIa. Europejska współpraca administracyjna (art. 260a-260g)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.256 Art. 260a. § 1. Organy administracji publicznej udzielają pomocy organom innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz organom administracji Unii Europejskiej, jeżeli przepisy...

Najnowsze artykuły