Od Redakcji…

Zamieszczony tekst ustawy z dnia 18.09.2001 r. – Kodeks morski (skrót: k.m.) został opracowany przez redakcję na podstawie ostatniego tekstu jednolitego z dnia 25.10.2018...

k.m. – Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 1-8)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.2175 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2018 r. poz. 1137), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 01.08.2020 r. —...

k.m. – Tytuł II. Statek morski – Dział I. Polska przynależność statku (art. 9-22)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.2175 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2018 r. poz. 1137), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w życie dnia 01.08.2020 r. —...

k.m. – Tytuł II. Statek morski – Dział II. Rejestr okrętowy (art. 23-39)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.2175 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2018 r. poz. 1137), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 01.08.2020 r. —...

k.m. – Tytuł II. Statek morski – Dział III. Pomiar statku (art. 40-49)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.2175 Art. 40. § 1. Pomiar statku polega na ustaleniu jego pojemności brutto i netto oraz wymiarów głównych (rejestrowych). § 2. Pomiaru statku dokonuje...

k.m. – Tytuł II. Statek morski – Dział IV. Dokumenty statku (art. 50-52)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.2175 Art. 50. § 1. Statek o polskiej przynależności obowiązany jest prowadzić dzienniki i posiadać dokumenty prawem przewidziane. § 2. Dokumenty, o których mowa...

k.m. – Tytuł III. Kapitan statku – Dział I. Przepisy ogólne (art. 53-55)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.2175 Art. 53. § 1. Kapitan sprawuje kierownictwo statku i wykonuje inne funkcje określone przepisami. § 2. Wszystkie osoby znajdujące się na statku obowiązane...

k.m. – Tytuł III. Kapitan statku – Dział II. Obowiązki kapitana (art. 56-66)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.2175 Art. 56. Kapitan obowiązany jest dochować staranności sumiennego kapitana statku przy wszystkich czynnościach służbowych. Art. 57. Kapitan obowiązany jest przed rozpoczęciem i w czasie...

k.m. – Tytuł III. Kapitan statku – Dział III. Uprawnienia kapitana (art. 67-70)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.2175 Art. 67. Kapitan statku znajdującego się w niebezpieczeństwie, po porozumieniu się ze statkami, które odpowiedziały na jego wezwanie o pomoc, ma prawo...

k.m. – Tytuł III. Kapitan statku – Dział IV. Publicznoprawne funkcje kapitana (art. 71-72)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.2175 Art. 71. § 1. O każdym przypadku urodzenia lub śmierci na statku w czasie podróży kapitan sporządza wzmiankę w dzienniku okrętowym oraz...

Najnowsze artykuły