Od Redakcji…

Zamieszczony tekst ustawy z dnia 06.06.1997 r. – Kodeks karny (skrót: k.k.) został opracowany przez redakcję na podstawie ostatniego tekstu jednolitego z dnia 15.07.2020 r., ogłoszonego...

k.k. – Część ogólna (art. 1-116)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1444 Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej Art. 1. § 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą...

k.k. – Część szczególna (art. 117-316)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1444 Rozdział XVI Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne Art. 117. § 1. Kto wszczyna lub prowadzi wojnę napastniczą, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie...

k.k. – Część wojskowa (art. 317-363)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1444 Rozdział XXXVIII Przepisy ogólne dotyczące żołnierzy Art. 317. § 1. Przepisy części ogólnej i szczególnej tego kodeksu stosuje się do żołnierzy, jeżeli część wojskowa...

Najnowsze artykuły