Od Redakcji…

Zamieszczony ujednolicony tekst ustawy z dnia 06.06.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (skrót k.k.w.) został opracowany przez redakcję na podstawie tekstu jednolitego z dnia 01.03.2018 r....

k.k.w. – Część ogólna (art. 1-43zf)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.2432 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2018 r. poz. 2432), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w życie dnia 12.01.2019 r. —...

k.k.w. – Część szczególna (art. 44-223e)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.652 Rozdział VIII Grzywna Art. 44. § 1. Skazanego na grzywnę sąd wzywa do jej uiszczenia w terminie 30 dni. § 2. W razie bezskutecznego upływu...

k.k.w. – Część wojskowa (art. 224-241)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.652 Rozdział XVI Przepisy ogólne Art. 224. Przepisy części ogólnej, szczególnej i końcowej stosuje się odpowiednio do żołnierzy, a w wypadkach wskazanych w ustawie —...

k.k.w. – Część końcowa (art. 242-259)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.652 Rozdział XXI Objaśnienie wyrażeń ustawowych Art. 242. § 1. Jeżeli w części ogólnej niniejszego kodeksu używa się określenia „skazany”, odpowiednie przepisy mają zastosowanie także...

Najnowsze artykuły