Od Redakcji…

Zamieszczony ujednolicony tekst ustawy z dnia 06.06.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (skrót k.k.w.) został opracowany przez redakcję na podstawie tekstu jednolitego z dnia 15.03.2019 r....

k.k.w. – Część ogólna (art. 1-43zf)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.676 Rozdział I Zakres obowiązywania Art. 1. § 1. Wykonywanie orzeczeń w postępowaniu karnym, w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe i w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz kar porządkowych i środków...

k.k.w. – Część szczególna (art. 44-223e)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.676 Rozdział VIII Grzywna Art. 44. § 1. Skazanego na grzywnę sąd wzywa do jej uiszczenia w terminie 30 dni. § 2. W razie bezskutecznego upływu...

k.k.w. – Część wojskowa (art. 224-241)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.676 Rozdział XVI Przepisy ogólne Art. 224. Przepisy części ogólnej, szczególnej i końcowej stosuje się odpowiednio do żołnierzy, a w wypadkach wskazanych w ustawie —...

k.k.w. – Część końcowa (art. 242-259)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.676 Rozdział XXI Objaśnienie wyrażeń ustawowych Art. 242. § 1. Jeżeli w części ogólnej niniejszego kodeksu używa się określenia „skazany”, odpowiednie przepisy mają zastosowanie także...

Najnowsze artykuły