Od Redakcji…

Zamieszczony tekst ustawy z dnia 10.09.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (skrót: k.k.s.) został opracowany przez redakcję na podstawie ostatniego tekstu jednolitego z dnia...

k.k.s. – Tytuł I. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe – Dział I. Część ogólna...

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1106 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2020 r. poz. 1106), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w życie dnia 01.07.2020 r. —...

k.k.s. – Tytuł I. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe – Dział II. Część szczególna...

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1106 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2019 r. poz. 1520), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 01.10.2020 r. —...

k.k.s. – Tytuł II. Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe –...

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.695 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2020 r. poz. 695), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 18.04.2020 r. —...

k.k.s. – Tytuł II. Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe –...

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.695 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2020 r. poz. 695), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w życie dnia 18.04.2020 r. —...

k.k.s. – Tytuł II. Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe –...

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.19 Art. 150. § 1. Określone w Kodeksie postępowania karnego obowiązki i uprawnienia Policji, z wyjątkiem art. 214 § 6, dotyczą także innych...

k.k.s. – Tytuł II. Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe –...

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.19 Rozdział 17 Postępowanie przed sądem pierwszej instancji Art. 157. § 1. Jeżeli akt oskarżenia w sprawie o przestępstwo skarbowe wniósł finansowy organ postępowania przygotowawczego,...

k.k.s. – Tytuł II. Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe –...

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.19 Art. 171. Wydanie wyroku nakazowego jest niedopuszczalne także wtedy, gdy: 1) stosuje się przepisy o odpowiedzialności posiłkowej; 2) zgłoszono interwencję co do przedmiotów podlegających przepadkowi,...

k.k.s. – Tytuł II. Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe –...

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.19 Rozdział 19 Przesłanki Art. 173. § 1. Przeciwko sprawcy przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego przebywającemu stale za granicą albo gdy nie można ustalić jego...

k.k.s. – Tytuł III. Postępowanie wykonawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe...

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.19 Rozdział 21 Zakres obowiązywania Art. 178. § 1. Do wykonywania orzeczeń w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu...

Najnowsze artykuły