Prawo pracy

MRPiPS: klasyfikacja umów cywilnoprawnych dla celów składkowych

Właścicielka szkoły językowej odwołała się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który nakazał jej zapłacić za ubezpieczenie społeczne zatrudnionych przez nią lektorów języka angielskiego oraz nakazał zapłacić zaległe należności. Szkoła językowa w przedszkolach nauczała języka...

Ustawa o pracownikach urzędów państwowych – nowy jednolity tekst

W Dzienniku Ustaw z dnia 5 października 2018 r. pod pozycją 1915 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 14.09.2018 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dn. 16...

Nostryfikacja dyplomów ukończenia studiów za granicą – nowe przepisy wykonawcze

Z dniem 3 października br. weszły w życie przepisy nowego aktu wykonawczego, jakim jest rozp. MNISW z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów...

Rynek pracy

Eurostat: Bezrobocie w Unii w sierpniu 2018 r.

Sezonowa stopa bezrobocia w strefie euro (EA19) wyniosła 8,1% w sierpniu 2018 r., W porównaniu z 8,2% w lipcu 2018 r. i z 9,0% w sierpniu 2017 r. Jest to najniższy wskaźnik odnotowany w...

GUS: Stopa bezrobocia na poziomie 5,8%

5,8% tyle wyniosło bezrobocie w sierpniu w Polsce - jak informuje Główny Urząd Statystyczny. Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych w sierpniu 2018 r. spadła o 15,9% w stosunku do poprzedniego roku i aż o 3,5% w...

Ustawa o rynku pracy zastąpi ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Zmiany dotyczyć będą osób bezrobotnych, urzędów pracy oraz pracodawców. Projekt został przekazany do uzgodnień międzyresortowych. Przepisy nowej ustawy mają wejść w życie 1 stycznia 2019 roku. Minister Rafalska wyjaśniła, że dobra sytuacja na rynku pracy to...

Gospodarka i finanse

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2018 r.

Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2018 r. spadło w stosunku do poprzedniego miesiąca i wynosiło 6224,9 tys. osób podczas, gdy w sierpniu przeciętne zatrudnienie utrzymywało...

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2018 r.

Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2018 r. nie zmieniło się w stosunku do poprzedniego miesiąca i wynosiło 6229,1 tys. osób podczas, gdy w lipcu przeciętne...

Poziom czytelnictwa i działalność bibliotek w 2017 roku

W 2017 r. w Polsce działały 9 474 biblioteki publiczne oraz inne placówki biblioteczno-informacyjne (w 2016 r. – 9 567; spadek o 93). Wśród wszystkich bibliotek i placówek biblioteczno-informacyjnych większość stanowiły biblioteki publiczne. W 2017 r. funkcjonowały...

BHP nowości

Badania lekarskie na potrzeby udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia

Z dniem 2 października br. weszły w życie przepisy nowego rozp. MZ z dnia 27 września 2018 r. w sprawie orzekania o stanie zdrowia nauczyciela akademickiego na potrzeby udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia (Dz.U....

Służba medycyny pracy – zmiany wynikające z przepisów o szkolnictwie wyższym

Z dniem 1 października 2018 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. poz. 1669), która obejmuje zmiany do innych aktów...

Prezes PKN ogłosił nowy wykaz norm zharmonizowanych

Dnia 12 lipca 2018 r. Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN) wydał dokument, w którym zostały opublikowane wykazy Polskich Norm (PN) według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. wprowadzających europejskie normy zharmonizowane na mocy...

Księgowość w kadrach

Zmiany prawa

Najczęściej czytane