Prawo pracy

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2020 przyjęty

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyjęła Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2018-2020 Celem programu jest pogłębienie...

Obowiązki informacyjne pracodawców niezamierzających tworzyć ZFŚS

Styczeń każdego roku kalendarzowego jest okresem, w ramach którego pracodawcy tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) lub wypłacający świadczenie urlopowe, powinni poinformować pracowników o zamiarze nietworzenia funduszu bądź niewypłacania świadczenia urlopowego. Pracodawcy zatrudniający wg stanu...

Współczynnik urlopowy w 2018 r.

Sposób obliczania współczynnika urlopowego został określony w rozp. MPiPS z dn. 08.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. Nr...

Rynek pracy

Wzrost zatrudnienia w 2018 roku

Prognoza netto zatrudnienia, przedstawiona przez ManpowerGroup, to wyrażona procentowo różnica między liczbą pracodawców przewidujących wzrost całkowitego zatrudnienia a liczbą pracodawców deklarujących spadek całkowitego w ich oddziale w najbliższym kwartale. W przypadku Polski prognoza netto zatrudnienia...

Popyt na pracę

Spadek bezrobocia rejestrowanego Liczba osób pozostających bez pracy na koniec III kwartału b.r. zmniejszyła się do 1,117 mln osób, co w porównaniu z poprzednim rokiem dało znaczący spadek nieaktywnych zawodowo o 207 tys. osób. Stopa bezrobocia w dół W...

Bezrobocie nadal niskie

W analogicznym okresie ubiegłego roku (październik 2016 – listopad 2016) natężenie bezrobocia również nie uległo zmianie czyli utrzymało się na poziomie 8,2%. Zatem stopa bezrobocia w listopadzie br. była o  1,6 punktu procentowego niższa...

Gospodarka i finanse

MRPiPS: Bilans prac resortu na rzecz rodziny

Program „Rodzina 500 plus” powstał przede wszystkim po to, aby przeciwdziałać negatywnej sytuacji demograficznej. Celem programu jest wsparcie finansowe rodzin wychowujących dzieci. Ma także zachęcać rodziny do podejmowania decyzji o posiadaniu większej liczby dzieci....

Ustawa o finansach publicznych – tekst jednolity

W załączniku do obwieszczenia zamieszczono jednolity tekst ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), w którym uwzględnione zostały zmiany wynikające z: dwunastu nowelizacji uchwalonych...

Zmiany w PIT i CIT: amortyzacja dziedziczonego majątku na dotychczasowych zasadach

Obecnie majątek otrzymany w ramach spadku lub darowizny podlega amortyzacji od wartości początkowej. Oznacza to de facto, że można wielokrotnie amortyzować te same składniki majątku, nabyte nieodpłatnie i zwolnione z podatku. Możliwość wielokrotnej amortyzacji bywa...

BHP nowości

Uprawnienia specjalisty ds. BHP

„Sprawa dotyczy wskazanego w rozporządzeniu w sprawie służby bhp rocznego stażu dającego uprawnienia specjalisty ds. BHP w kontekście zatrudnionego przeze mnie pracownika. Czy pracownik odbywający staż w mojej firmie zatrudniającej pięciu pracowników po roku...

Doprecyzowanie zasad prewencji wypadkowej

W latach 2013-2016 z dofinansowania projektów, poprawiających warunki pracy i zwiększających bezpieczeństwo, skorzystało ponad tysiąc przedsiębiorstw. Ze względu na popularność dofinansowania, liczbę składanych wniosków przez przedsiębiorców, a przede wszystkim na rosnącą wysokość kwoty przeznaczonej na...

Którym pracownikom przysługuje dofinansowanie na zakup okularów?

Kwestia dofinansowania pracownikom zakupu okularów korekcyjnych została uregulowana w rozporządzeniu ... (...) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, zgodnie z którym pracodawca obowiązany jest zapewnić pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku...

Księgowość w kadrach

Zmiany prawa

Najczęściej czytane

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu   Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Serwis Informacyjny Polskiego Prawa Sp....

[Wow-Modal-Windows id=1]