Prawo pracy

Dane osobowe pracownika

Wejście w życie RODO wymusiło wprowadzenie szeregu zmian w obowiązujących aktach prawnych. W Kodeksie pracy wskazane zostały trzy kategorie danych osobowych, których podania może domagać się pracodawca, kolejno od kandydata na pracownika, pracownika oraz...

Czy pracodawca ma prawo monitorować pocztę elektroniczną pracownika?

Pracodawca może kontrolować służbową pocztę elektroniczną pracownika, jeśli spełnione zostaną łącznie dwa warunki – jeśli jest to niezbędne do: zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy. Należy...

Najniższe wynagrodzenie pracowników wykonujących zawody medyczne – projekt zmian

Dnia 2 sierpnia br. Rada Ministrów skierowała do Sejmu projekt zmian w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U....

Rynek pracy

MRPiPS: Mniej bezrobotnych w lipcu

Liczba osób bezrobotnych w porównaniu z czerwcem spadła w lipcu br. o 6,4 tys. osób. Według szacunków Ministerstwa Rodziny stopa bezrobocia utrzymała się na rekordowo niskim poziomie – 5,9%. Począwszy od 1991 r. wskaźnik bezrobocia...

GUS: Bezrobocie pod koniec czerwca poniżej 6%

Główny Urząd Statystyczny podał informację o bezrobociu w końcu czerwca 2018 roku. Z przedstawionych danych wynika, że liczba osób bezrobotnych w całej Polsce spadła do 967,9 tys., bezrobocie wyniosło 5,9% Najwięcej bezrobotnych było w woj.: ...

Jak świat widzi program 500+?

Polska jest jedynym z 35 państw badanych przez OECD, gdzie część pracujących rodzin nie dość, że nie płaci podatków czy składek na ubezpieczenie społeczne oraz emerytalne, to dodatkowo otrzymuje świadczenia społeczne. Jak to możliwe? Całkowity...

Gospodarka i finanse

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2018 r.

Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2018 r. nieznacznie wzrosło w stosunku do poprzedniego miesiąca i wynosiło 6222,1 tys. osób, podczas gdy w maju wynosiło 6210,2...

Zatrudnienie i wynagrodzenie w gospodarce narodowej w I kwartale 2018

Liczba pracujących według stanu na 31 marca br. wyniosła 9400,1 tys. osób i była o 2,9% wyższa niż przed rokiem (przed rokiem odnotowano wzrost o 3,5%). Pracujący w sektorze prywatnym stanowią 67,9% (przed rokiem...

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2018 r.

Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2018 r. nie zmieniło się w stosunku do poprzedniego miesiąca i wynosiło 6210,2 tys. osób. W porównaniu do maja 2017...

BHP nowości

Dozór techniczny – ogłoszono aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 13 lipca 2018 r. pod pozycją 1351 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 29.06.2018 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 21...

BHP w zakładzie pracy – nowe przepisy w zakresie NDS i NDN

Z dniem 21 sierpnia br. wejdą w życie przepisy nowego rozp. MRPIPS z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U....

Pracodawca użytkownik i szkolenia bhp dla personelu

„Nasza firma współpracuje z agencją pracy tymczasowej. Jesteśmy pracodawcą użytkownikiem. Po kilku miesiącach pracy przejmiemy tych pracowników. Będą wykonywać nadal te same prace, ale zmieni się pracodawca. Czy musimy od nowa przeprowadzać szkolenia dla...

Księgowość w kadrach

Zmiany prawa

Najczęściej czytane